LAPS/58/2021, 31.5.2022

Lapsiasia­valtuutetun lausunto sosiaali- ja terveys­ministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi toimeentulo­tuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Viite: VN/650/2022

Lapsiasia­valtuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimus (SopS 59 ja 60/1991, LOS), joka on lailla voimaan saatettu ihmisoikeus­sopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­valtuutettu arvioi esitys­luonnosta yleis­sopimuksen näkö­kulmasta.

Lapsiasia­valtuutetun lausunto pdf-muodossa (ei saavutettava) (pdf)

Hallituksen esitys­luonnoksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulo­tuesta annettua lakia sekä sosiaalihuolto­lakia ja lakia kuntouttavasta työ­toiminnasta. Esityksen tavoitteena on parantaa erityisesti sosiaali­huollon ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden asemaa toimeentulo­tuen hakijoina.

Yhteenveto lapsiasia­valtuutetun kannan­otoista

  • Lapsiasia­valtuutettu pitää perusteltuna, että nyt korjataan toimeentulo­tuessa havaittuja epä­kohtia ja valmistaudutaan toimimaan hyvinvointi­alueilla, vaikkakin sosiaaliturva­uudistus on samaan aikaan vireillä ja peräkkäiset sekä osin päällekkäiset uudistukset voivatkin olla vaikeita hallita ja ainakin toimeentulo­asiakkaille usein hankalasti hahmotettavia. Tiedottamiseen on siten kiinnitettävä erityistä huomioita.
  • Toimeentulo­tuki­hakemusten käsittelyn jako Kelan (perus­toimeentulo­tuki) ja hyvinvointi­alueen (täydentävä tai ehkäisevä toimeentulo­tuki) kesken voi olla asiakkaalle vaikeasti hahmotettava asia. Toimeentulo­tukihakemusten käsittelyn toimivuutta on siten jatkossakin syytä seurata.

Lapsiasia­valtuutetun kannan­otot

YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen 26 artiklan mukaan lapsella on oikeus sosiaali­turvaan, jota myönnettäessä tulisi tarvittaessa huomioida lapsen ja hänen elatuksestaan vastuussa olevien henkilöiden varallisuus ja olosuhteet, kuten myös muut lapsen esittämään tai hänen puolestaan esitettyyn hakemukseen vaikuttavat seikat.

LOS 27 artiklan mukaan lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elin­tasoon. Ensi­sijainen vastuu tästä on lapsen huoltajilla, mutta sopimus­valtioilla on myös velvollisuus ryhtyä tarpeellisiin toimiin tukeakseen vanhempia ja muita lapsesta vastuussa olevia tämän oikeuden toteuttamisessa.

Lapsiasia­valtuutettu on toistuvasti kiinnittänyt huomiota lapsiperhe- ja lapsi­köyhyyteen Suomessa.[1] Lapsiasia­valtuutettu on antanut lausunnon hallituksen esitys­luonnosta edeltäneeseen työryhmä­mietintöön, jossa käsiteltiin myös toimeentulo­tuen yleisyyttä lapsi­perheissä. [2]  Viittaamme edelleen edellä mainittuihin, toistamatta jäljempänä niissä esitettyä.

Lapsiasia­valtuutettu pitää hallituksen esitys­luonnoksen ehdotuksia pää­sääntöisesti myönteisinä. Toimeentulo­tuki on yksi osa parhaillaan menossa olevaa laajaa sosiaaliturva­uudistusta, joten tuki­muodon toimivuus tulee arvioitavaksi uudelleen myös tässä uudistuksessa.

Kuten hallituksen esitys­luonnoksessa todetaan (s. 56), ”toimeentulo­tuki pysyy edelleen tila­päisenä sosiaali­huoltoon kuuluvana viime­sijaisena taloudellisena tukena eikä sen asema suhteessa perustus­lain 19 §:n 1 momenttiin muutu. Vähimmäis­turvan ja muun sosiaali­turvan välistä suhdetta käsitellään sosiaaliturva­komitean työssä, minkä vuoksi tässä esityksessä ei ole puututtu toimeentulo­tuen asemaan laajemmin”.

Sinänsä on perusteltua, että nyt korjataan havaittuja epäkohtia ja valmistaudutaan toimimaan hyvinvointi­alueilla, vaikkakin peräkkäiset ja osin päällekkäiset uudistukset voivatkin olla vaikeita hallita, ja ainakin toimeentulo­asiakkaille usein hankalasti hahmotettavia. Tiedottamiseen on siten kiinnitettävä erityistä huomioita.

Se, että toimeentulo­tuki­hakemuksen käsittely on jaettu Kelan (perus­toimeentulotuki) ja hyvinvointi­alueen (täydentävä tai ehkäisevä toimeentulo­tuki) kesken, voi olla asiakkaalle vaikeasti hahmotettava asia.

Lapsiasia­valtuutettu pitää hyvänä, että ehdotuksiin sisältyvät asiakkaan oikeus henkilö­kohtaiseen palveluun sekä velvollisuus yhteis­työhön Kansaneläke­laitoksen ja hyvinvointi­alueen välillä. Vaikka nykyäänkin on voimassa jako Kelan ja kunnan välillä, ei hajauttaminen kahdelle toimijalle ole kuitenkaan optimaalisin ratkaisu. Tällä hetkellä ei ole vielä tarkoin tiedossa esimerkiksi se, miten hyvinvointi­alueet tulevat käytännössä toimimaan.

Toimeentulo­tuki­hakemusten käsittelyn toimivuutta on siten jatkossakin syytä seurata ja tarvittaessa on yksin­kertaistettava prosessia viimeistään sosiaaliturva­uudistuksen yhteydessä tehtävien laki­muutosten yhteydessä.  

Lapsiasia­valtuutettu pitää tärkeänä, että jatkossa perus­menoina otetaan huomioon lapsen tapaamisesta aiheutuneet kulut tarpeellisen suuruisina (7 b §). Säännöksen yksityis­kohtaisissa perusteluissa tätä muutosta ei nimen­omaisesti mainita lainkaan. Muutokseen viitataan kohdassa 4.2.1. (s. 29), jossa todetaan, että ”[h]allituksen esityksessä muutetaan lain­säädäntöä siten, että lasten tapaamis­kuluja huomioidaan jatkossa sopimuksen mukaan myös muiden kuin lapsen kanssa eri taloudessa asuvan vanhemman osalta. Tämä koskee tilanteita, joissa on sovittu, että lapsen kanssa asuva vanhempi maksaa osan matka­kustannuksista lasta tapaamaan tulevalle henkilölle”.

Huomautamme, että läheskään aina ei ole kyse siitä, että tapaava aikuinen matkustaa lapsen luo, vaan matka­kustannukset voivat syntyä lapsen matkustamisesta hänen luokseen tai siitä, että tapaaja-aikuinen vastaisi vain osasta kuluja. Sinänsä säännöksen kirjaus ”siltä osin, kun ne perustuvat kunnan toimi­elimen vahvistamaan sopimukseen tai tuomio­istuimen päätökseen” edellyttää ottamaan kulut tarpeellisen suuruisina huomioon, jos ne sisältyvät sopimukseen tai päätökseen, riippumatta siitä, mistä kulut tarkalleen ottaen syntyvät. Tarkoitus ei siis ilmeisesti ole muulla tavoin rajoittaa kulujen huomioon­ottamista. Säännöksen perusteluja olisi syytä täydentää.

Hallituksen esitys­luonnoksessa 3 §:n yksityis­kohtaisissa perusteluissa todetaan, että lapsen vähäistä suuremmat toistuvat tulot ja varallisuus katsotaan perheen tuloiksi vain siltä osin, kun ne kohdistuvat lapsen kuluihin.

Lapsiasia­valtuutettu on aiemmin työryhmä­mietintöön antamassa lausunnossaan katsonut, että kotona asuvan nuoren kannalta on kohtuutonta, mikäli hänen palkka­tulonsa otetaan perheen toimeentulo­tuki­laskelmassa tulona huomioon esi­merkiksi silloin, kun hän työskentelee osa-aikaisesti tavoitteenaan kerätä säästöjä opintoja ja itsenäistymistä varten.

Perustelujen kirjaus jättää edelleen tulkinnan­varaa ja avoimeksi muun muassa sen, mitä katsotaan toistuviksi tuloiksi ja miten suhtaudutaan vaikkapa nuoren osa-aikaisesta, ehkä epä­säännöllisestäkin työskentelystä kertyviin tuloihin. Koulun­käynnin tai opintojen ohella työskentelevän lapsen tulojen huomioimiseen perheen tuloina tulisi aina suhtautua lähtö­kohtaisesti pidättäytyvästi. Lapsiasia­valtuutettu katsoo, että perusteluja on tarkennettava tältä osin.

Lapsiasia­valtuutettu huomauttaa myös tilanteesta, jossa pää­toimisesti opiskelevan nuoren on nostettava opinto­lainaa ennen kuin hän voi turvautua perus­toimeentulo­tukeen.[3] Tämän vuoksi nuoren laina­taakka kasvaa ja se voi vaikeuttaa hänen taloudellista asemaansa valmistumisen jälkeen. Lapsiasia­valtuutettu pitää tärkeänä, että jatko­valmistelussa selvitetään, seuraako tästä nuorten kannalta kohtuuttomia tilanteita ja harkitaan, tulisi opinto­lainan ensi­sijaisuudesta luopua.

Jyväskylässä 31.5.2022

Elina Pekkarinen, lapsiasia­valtuutettu

Merike Helander, lakimies