”Ärhäkkä lapsen oikeuksien puolustaja”

Lapsiasia­valtuutettu sai maine­kyselyssä kiitosta, kritiikkiä ja kehittämis­ehdotuksia

Lapsiasia­valtuutettu sai maine­kyselyssä pää­sääntöisesti varsin hyvää palautetta toiminnastaan, mutta myös kriittistä palautetta ja toiveita tulevalle toiminnalle. Monet nostivat vastauksissaan esiin, että lapsiasia­valtuutettu ottaa asioihin kantaa julkisuudessa ja tuo esiin sellaisiakin seikkoja, jotka eivät ole kaikille mieluisia.

Lapsiasia­valtuutetun tehtävät määritellään lapsiasia­valtuutetusta annetussa laissa. Vastaajat arvioivat lapsiasia­valtuutetun onnistumista tehtäviensä hoitamisessa varsin positiivisesti. Viisi­portaisella asteikolla (1–5) vastausten keski­arvo oli 4,1. Tosin joidenkin tehtävien onnistumiseen lähes puolet vastaajista ei osannut ottaa kantaa.

Myönteisimmin arvioitiin lapsiasia­valtuutetun yhteyden­pitoa lapsiin ja nuoriin (vastausten keski­arvo 4,5), lapsilta saadun tiedon välittämistä päätöksen­tekoon (ka 4,4) sekä lain­säädännön ja yhteis­kunnallisen päätöksen­teon seuraamista (4,3). Heikommat arviot sai lapsen edun ja oikeuksien toteutumisen arviointi (ka 3,9), yhteis­kunnallisen päätöksen­teon kehittäminen aloittein, neuvoin ja ohjein (3,9) sekä lapsen edun toteutumisen edistäminen yhteis­kunnassa (ka 3,9).

Lapsiasia­valtuutettuun yhteydessä olevat arvioivat myönteisimmin

Lapsiasia­valtuutettua pidetään vastausten mukaan luotettavana, asian­tuntevana ja hyödyllisenä toimijana. Eniten kehitettävää nähdään ihmis­läheisyydessä, puolueettomuudessa ja eri sidos­ryhmien tarpeiden huomioimisessa.

Lapsiasia­valtuutettu sai vastaajilta varsin hyvän koulu­arvosanan: yleisimmät arvo­sanat olivat 9 ja 8. Vastaajista 59 prosenttia antoi lapsiasia­valtuutetulle vähintään arvosanan 8. Heikon arvosanan eli 4 tai 5 antoi 14 prosenttia vastaajista.

Vastaajien tausta­tekijät olivat yhteydessä arviointiin. Mitä useammin vastaajat kertoivat olevansa yhteydessä lapsiasia­valtuutettuun, sitä myönteisempiä heidän arvionsa olivat. Muita kielteisempiä arvioita antoivat yksityis­henkilöt.

Sisällölliset kysymykset herättävät kritiikkiä, toiminta­tavat saavat kiitosta

Avointen vastausten perusteella lapsiasia­valtuutettu saa kielteisimpiä arviointeja niiltä vastaajilta, jotka eivät ole tyytyväisiä lapsiasia­valtuutetun toimintaan tietyissä sisällöllisissä asioissa. Kriittinen palaute koskee esimerkiksi lapsiasia­valtuutetun suositusta juridisen suku­puolen vahvistamisen sallimisesta alaikäisille tietyin edellytyksin ja lapsiasia­valtuutetun suhtautumista varhais­kasvatukseen.

Osa vastaajista toivoo lapsiasia­valtuutetulta enemmän näkyvyyttä ja tutkimus­tietoon perustuvia kannan­ottoja – osa vastaajista taas antaa kiitosta nimen­omaan näkyvyydestä ja tutkimus­tietoon perustuvista kannan­otoista. Lain mukaan lapsiasia­valtuutettu ei voi ratkaista tai ottaa kantaa yksittäisten lasten tai perheiden asioihin eikä muuttaa muiden viran­omaisten päätöksiä, mikä herätti joissain vastaajissa tyytymättömyyttä. Osa lasten kanssa työskentelevistä ammattilaisista koki, että lapsiasia­valtuutettu ei tuo riittävästi esille heidän näkö­kulmiaan.

Myönteistä palautetta lapsiasia­valtuutettu sai avoimissa vastauksissa etenkin riippumattomuudesta, vaikuttavasta ja aktiivisesta toiminnasta, tieto­perustaisuudesta ja asian­tuntemuksesta, hyvästä valmistautumisesta sekä tinkimättömästä työstä lasten etujen eteen.

Maine­kyselyn tuloksia hyödynnetään lapsiasia­valtuutetun strategia­työssä

Kyselyssä tuotiin esille monia toiveita asioista, joihin lapsiasia­valtuutetun työssä toivottiin jatkossa keskityttävän voimakkaammin. Lisäksi lapsiasia­valtuutetun työlle toivottiin enemmän resursseja ja lapsiasia­valtuutetun toivottiin pitävän yhteyttä vielä useampiin sidos­ryhmiin. Kyselyn tuloksia hyödynnetään lapsiasia­valtuutetun toiminnan kehittämisessä sekä seuraavan viisivuotis­kauden (2024–2029) strategia­työssä.

Kyselyssä monet vastaajat toivoivat saavansa lisää tietoa lapsiasia­valtuutetun toiminnasta ja ajan­kohtaisista kuulumisista. Toimintaamme voi seurata Twitterissä, Facebookissa ja Instagramissa (@lapsiasia). Kokoamme myös kaiken toimintamme avoimesti neljä kertaa vuodessa ilmestyvään uutis­kirjeeseen, jonka voi tilata omaan sähkö­postiinsa osoitteessa https://lapsiasia.fi/uutiskirjeet.

 

Lapsiasia­valtuutettu toteutti toiminnastaan maine­kyselyn maalis­kuussa 2023. Kyselyssä lapsiasia­valtuutetulla viitattiin koko lapsiasia­valtuutetun toimistoon, jossa työskentelee useita lapsen oikeuksien asian­tuntijoita. Kysely oli saatavilla suomeksi, ruotsiksi, pohjois­saameksi ja englanniksi. Kutsu maine­kyselyyn vastaamiseen lähetettiin sähkö­postitse lapsiasia­valtuutetun sidos­ryhmille sekä julkaistiin avoimesti lapsiasia­valtuutetun verkko­sivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi 294 henkilöä. Suurimmat vastaaja­joukot edustivat kuntia (109 hlö), valtiota (45 hlö), korkea­koulua tai tutkimus­laitosta (38 hlö) ja järjestöjä (36 hlö). Kyselyyn vastasi myös 34 yksityis­henkilöä sekä hyvinvointi­alueiden, yritysten ja uskonnollisten yhteisöjen edustajia ja muita tahoja. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia!