Lasten vuoro

Työn ja perheen yhteen­sovittamisen viestintä- ja vaikuttamiskampanja

Lapsi- ja perhe­myönteinen Suomi edellyttää joustavaa työn ja perheen yhteen­sovittamista ja lapsi- ja perhe­myönteistä työelämää. Samalla kun jo käynnissä oleva työ esimerkiksi perhe­vapaa­uudistuksen parissa parantaa edellytyksiä työn ja perheen yhteen­sovittamiselle, myös yksityisen sektorin toimijoilla sekä julkisen sektorin työn­antajilla on tärkeä rooli.

Lapsistrategian toimen­pide­suunnitelmassa toimen­piteessä nro 19 toteutettiin vaikuttamis- ja viestintä­kampanja yhteis­työssä yksityisen sektorin toimi­joiden sekä julkisen sektorin kanssa. Kampanjoilla levitettiin hyviä käytäntöjä ja vahvistetaan ymmärrystä perheiden moninai­suudesta ja lapsi- ja perhe­ystävällisestä työ­elämästä koko yhteis­kunnan asiana. Toimen­piteen tavoitteena oli vaikuttaa hyvien käytäntöjen vakiin­nutta­miseen ja perhe­ystävälli­seen työ­elämään sekä vahvistaa ymmärrystä lapsen oikeuksista myös työelämän asiana.

Työn ja perheen yhteen­sovittamisen viestintä- ja vaikuttamis­kampanja toteutettiin osana lapsiasia­valtuutetun toimiston toimintaa.

Lasten vuoro -sivusto

Ilmoita työpaikkasi mukaan Lapset mukaan töihin -päivään:

Lapset mukaan töihin -päivä

Aikataulu

Kampanja toteutettiin loka-marraskuussa 2022, ja se huipentui 18.11.2022 järjestettävään uudistettuun Lapset mukaan töihin -päivään. 

Tulokset

Työn ja perheen yhteen­sovittamisen kampanjan loppu­tuloksena yksityisten ja julkisen sektorin työn­antajien tietoisuus perhe­ystävällisten käytäntöjen käyttöön­ottoon ja kehittämiseen omalla työ­paikalla on kasvanut.