Hoppa till innehåll

Barnombudsmannadelegationen: Ojämlikheten och lottlösheten som hinder för barnets rättigheter 

I sitt möte behandlade barnombudsmannadelegationen de största hindren för att tillgodose barnets rättigheter i Finland och informerade skaparna av den nationella barnstrategin. Delegationen ansåg att det är av största vikt att förbättra situationen av barn och unga i sårbar ställning och att ingripa i utvecklingen av ojämlikheten. Barnens delaktighet, bedömning av konsekvenserna för barn samt säkerställande av välriktade tjänster ansågs underlätta situationen. Barnombudsmannadelegationen betonade delning av ansvar: alla ska främja barnens rättigheter.

Ojämlikheten och lottlösheten i barnens vardag

I barnombudsmannadelegationens möte den 24 augusti identifierade olika ministerier, förvaltningsområden, organisationer och forskningsinstanser hinder för tillgodoseendet av barnets rättigheter i Finland. I inläggen ansåg man att problemet är utvecklingen av ojämlikheten samt lottlösheten som hör till den. Förutsättningarna för barnen att få en bra uppväxt varierar mellan regioner och bristen av resurser och fragmenteringen av tjänster försvårar familjernas vardag.

”Välfärdssamhället kan inte ersätta betydelsen av trygga relationer för ett barn. Därför måste familjerna få stöd och ansvar måste tas över barn som lider av brister i omsorgen”, konstaterar barnombudsman Elina Pekkarinen.

Särskilt situationen av utsatta barn ansågs vara oroande. Ojämlikheten förvärras av till exempel minoritetsställning, fattigdom bland barnfamiljer samt psykiska och missbruksproblem inom familjen. Familjernas roll har likväl blivit större när välfärdsstatens strukturer har vikit sig. Då framhävs familjernas olika förutsättningar: inte alla familjer kan stödja sina barn i den nuvarande situationen. Därför kan heller inte barnets rättigheter tillgodoses fullvärdigt.

”Noggrann bedömning av konsekvenserna för barn samt tillräckliga kunskaper skapar en naturlig väg till att inkludera barn och unga. I nuläget realiseras barnens delaktighet bristfälligt. Dessutom har vi som utmaning att förverkliga jämlikheten i hela vår verksamhet, eftersom alla barn och unga inte får sin rätt att vara delaktig tillgodosedd i dagsläget”, säger verksamhetsledare Hanna Heinonen från Centralförbundet för Barnskyddet.

Barnstrategin som struktur för lösningar

Utöver problemen såg barnombudsmannadelegationen många möjligheter och alternativa lösningar i den nuvarande situationen. Delaktigheten kan förstärkas genom att lyssna på barn och unga samt att genuint ta hänsyn till deras åsikter vid beslutsfattande. När man tar itu bristen på kunskaper genom förstärkning av kunskapsbasen och effektivare forskning, garanterar man ännu bättre förutsättningar för bedömningen av konsekvenserna för barn. Ensamheten och marginaliseringen ska minskas genom att inge tro på framtiden samt genom att förstärka trygga gemenskaper såsom familjer eller grupper av likställda. Genom att förstärka mångprofessionellt samarbete kan man skapa ett servicesystem som bemöter varje barn och ungdom som individ. Det viktigaste är att skapa strukturer där barn och ungdomar kan tas hand om. Med hjälp av en nationell barnstrategi skapar man en långtgående grund för en barnpolitik som sträcker sig över regeringsperioderna.

Mer information

Ordförande i Barnombudsmannadelegationen, barnombudsman Elina Pekkarinen, tfn 0295 666 858
Vice ordförande i Barnombudsmannadelegationen, specialforskare Terhi Tuukkanen, tfn 0295 666 851