Barnombudsmannen vill påminna om barnens rättigheter under beredskapslagens förhållanden

Det hot som coronaviruset medfört har tvingat staten till åtgärder som har en stor inverkan på barnens grundläggande rättigheter. Barnens rättighet till utbildning, sociala relationer och stimulans har begränsats, men samtidigt inskränks barnens rättigheter till trygghet och grundläggande vård. Många barn i Finland behöver samhällets skydd mot våld och misshandel. Barn har också rätt till förståelse och ömhet.

Uppmärksamhet bör fästas vid tjänster och barn i utsatt ställning

I undantagsförhållanden är det viktigt att beakta förutsebarheten och tillräcklig information till barn framför allt nu när kommunernas skyldighet att ordna social- och hälsovårdstjänster nu tillfälligt har begränsats. Det är viktigt att styrningen och råden till kommunens invånare utvecklas och att barnen och deras föräldrar vet var de kan få hjälp. Kommunikationen ska vara barnvänlig. Barnombudsmannen tackar kommunerna, organisationer och övriga aktörer för att de snabbt har reagerat på situationen: barnens och familjernas situation underlättas till exempel av webbaserade tjänster, samhällelig hjälp och olika sätt för att begränsa risken för smitta.

”Jag tror att kommunerna nu gör sitt bästa. Nu finns det en speciell efterfrågan på tjänster, så att barnens situation inte riskeras”, konstaterar barnombudsman Pekkarinen.

Barnombudsmannen påminner dock om att undantagssituationen kan utgöra en risk för många barns säkerhet.

”I många familjer lever man nu på den yttersta gränsen vad beträffar osäkerhet, ekonomisk oro och ork”, sager Pekkarinen.

Barnombudsmannen vill fästa uppmärksamheten framför allt vid de barn som är i utsatt ställning. I Finland är användningen av rusmedel, mentala problem och våld beklagligt vanliga fenomen i många familjer. Den nya situationen utmanar emellertid även familjer som inte är vana med dylika bördor. En kollaps av ekonomin, förändring av vardagsrytmen och instabiliteten i parförhållandet tenderar att realiseras just i exceptionella situationer.

Bedömning av inverkan på barnen

När man i statsrådet och kommunerna fattar svåra beslut i en snabbt föränderlig situation kan det lätt hända att man inte bedömer alla konsekvenser av besluten. Barnombudsmannen önskar att beslutens konsekvenser för barnen bedöms och att man så bra som möjligt förutser dessa, eftersom bedömningen är ännu viktigare i undantagssituationer. När man gör bedömningen ska man även ta reda på barnens åsikter.

”Det är viktigt att uppmärksamma barnens åsikter i beslutsfattandet, eftersom det då är enklare för dem att förstå och godta begränsningarna”, avslutar Pekkarinen.

Barnens rättigheter ska inte inskränkas mer än nödvändigt. Även om risken för allvarliga symtom hos barn verkar vara mindre än hos andra befolkningsgrupper bär barnen nu en stor börda då de ska skydda sårbara människogrupper mot hälsorisken. I framtiden är det viktigt att också dessa uppoffringar hålls i åtanke.

Jyväskylä 19.3.2020

Elina Pekkarinen
Barnombudsman

tfn 0295 666 858
[email protected]