Hoppa till innehåll

Barnombudsmannadelegationen

Statsrådet har tillsatt barnombudsmannadelegationen för perioden 1.12.2019 – 30.11.2024. Delegationen skall främja samarbetet mellan olika myndigheter och andra aktörer i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter. I delegationen finns olika förvaltningsområden, regional och lokal nivå, organisationer och andra motsvarande instanser representerade. Delegationen sammanträder fyra gånger årligen. Den hör sakkunniga från olika områden, ordnar seminarier, ger utlåtanden och gör ställningstaganden, delar ut information om barnfrågor och samarbetar med flera aktörer.

Barnombudsmanndelegationens uppgifter är att
  • lägga fram förslag och ge utlåtanden om främjandet av barnens ställning och rättigheter
  • främja samarbetet mellan olika nationella och internationella aktörer i frågor som gäller barnens ställning och rättigheter
  • bevaka och utvärdera den nationella och internationella utvecklingen i frågor som gäller barn
  • stärka barnens ställning i samhället samt verka för att attityderna i samhället utvecklas i en mer positiv riktning i fråga om barn och att inhämtandet av information om barnens ställning och rättigheter främjas
  • sköta övriga, av barnombudsmannen förelagda frågor, som hör till verksamhetsområdet.
Rådgivande kommittén för barn regleras av lagen om ombudsmannen för barn (1221/2014) och regeringsdekretet (274/2005).

Medlemmar i barnens rådgivande kommitté 1.12.2019 – 30.11.2024 
Ytterligare information:
Barnombudsman Elina Pekkarinen

Tfn 0295 666 858