Hoppa till innehåll

Viktigt att beakta barnets intresse vid coronatestning

Coronatestning av barn och ungdomar har väckt livlig debatt. Barnombudsmannen betonar att det kräver medicinsk kompetens för att bedöma om testningen är nödvändig. I testsituationen ska barnets intresse beaktas och barnvänligheten värnas.

Rekommendationen om testning baserar sig på hälsomyndigheternas bedömning

Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat en ny anvisning för att ta ett barn till ett coronavirustest. Enligt anvisningen behöver ett barn inte testas om symptomen är mycket lindriga, barnet veterligen inte utsatts för coronaviruset och ingen i familjen varit på en resa under de föregående 14 dygnen. Man behöver heller inte söka sig till test på grund av allergisk snuva, enstaka nysningar eller rinnande näsa utomhus, såvida det inte finns andra symtom. Enligt anvisningen får barnet åter gå till skolan eller daghemmet efter en symtomfri dag.

FN:s konvention om barnets rättigheter tryggar möjligheten för barnet att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till tjänster avsedda för att vårda och rehabilitera sjukdomar. Barnet har därmed rätt att till exempel få nödvändig läkarvård och annan hälsovård. Bedömning om nödvändigheten att coronatesta barn förutsätter kunskaper i medicin och i Finland är det främst Institutet för hälsa och välfärd som har kompetensen för Covid-19-pandemins del. Barnombudsmannen betonar att när det är nödvändigt att testa ett barn på grund av hälsoaspekter, ska man i testsituationen se till att barnet alltid bemöts individuellt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Detta krav finns i FN:s konvention om barnets rättigheter samt i den nationella lagstiftningen.

Barnvänlighet ska värnas vid testning

Enligt grundlagen får den personliga integriteten inte kränkas utan laglig grund. I hälsovården får man ingripa i barnets fysiska integritet när det är nödvändigt för att utföra vårdåtgärder. Konventionen om barnets rättigheter och vår egen lagstiftning förpliktar barnets vårdnadshavare att ansvara för barnets välbefinnande.

Enligt lagen om patientens ställning och rättigheter ska en minderårig patients åsikter om en vård- eller behandlingsåtgärd utredas i hälsovården, om det med beaktande av patientens ålder och mognad är möjligt. En minderårigs eget samtycke för en åtgärd behövs, om han med beaktande av ålder och mognad kan själv fatta beslut om vården. I annat fall ska den minderåriga vårdas i samråd med sin vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Provtagning räknas som en vårdåtgärd som omfattas av bestämmelserna om en minderårig patients ställning.

Den kommande åtgärden måste diskuteras även med små barn: varför och hur coronavirustestet utförs.  Testsituationen ska vara barnvänlig i sin helhet. Barnet ska kunna känna sig så tryggt som möjligt under provtagningen även om den kan kännas obehaglig. Att ha bråttom när man bemöter barn är inte lämpligt.

Det är viktigt att komma ihåg att även ett barn har rätt till integritet och att resultatet av ett coronatest är en personlig hälsouppgift. Som Institutet för hälsa och välfärd har konstaterat, har daghemmet eller skolan inte rätt att kräva att se ett intyg på barnets coronatest eller förutsätta ett intyg som ett villkor för att barnet ska åter kunna gå till daghemmet eller skolan.

Barnombudsmannen ska genom initiativ, råd och anvisningar påverka det samhälleliga beslutsfattandet i frågor som gäller barn och driva på att barnens intressen tillvaratas i samhället. Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59 – 60/1991), som är en människorättskonvention som implementerats i lagen.

Mer information:

Barnombudsman Elina Pekkarinen, tfn 029 566 6858