Hoppa till innehåll

Barnskyddskrisen måste lösas

Meddelande 17.11.2020 

Ungdomar som rymt från barnskyddet och gör sig skyldiga för brott figurerar i rubrikerna. Barnombudsmannen bjöd in 20 centrala aktörer till ett rundabordssamtal där man sökte lösningar för framtida anstaltsvård inom barnskyddet. Barnskyddet är i en allvarlig kris. Arbetet är oerhört krävande, personalen är hårt belastad och barnen uppvisar olika symptom. De gamla metoderna för fostran stämmer inte överens med dagens normer.

 

Under hela 2000-talet har barnskyddet fått negativ uppmärksamhet såväl på grund av personalens otrygghet som på grund av kränkningarna av barnets rättigheter. Arbetstagare känner sig rådlösa och barn berättar om kränkande behandling. Barnskyddets problem har varit föremål för ett antal utvecklingsprojekt, men endast få av förbättringsförslagen har förverkligats. 

En del av ungdomarna får ingen hjälp

Deltagarna i rundabordssamtalet var eniga om att en del av ungdomarna inte för närvarande får hjälp. I synnerhet våldsbenägna och rusmedelsberoende ungdomar är i behov av starkt stöd från psykiatrin och missbrukarvården. För dessa ungdomar hittar man inte alltid en lämplig placeringsplats. Ibland går ekonomin före barnets behov eller en plats måste tas där det finns en plats ledig.

"Barnskyddets arbetstagare är utmattade och barn uppvisar allvarliga symptom. Situationen är farlig för alla parter och för hela samhället", konstaterar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Som lösning föreslogs ett bättre samarbete mellan de olika branscherna. Även vikten av förebyggande stöd betonades: familjerna behöver stöd även i fostran av ungdomar och ungdomarna behöver stöd i skolan och i sina kamratförhållanden.

Barnskyddet är ett svårt arbete

Tillsynsmyndigheterna har ingripit i dåligt bemötande av barn på anstalter. Enligt enkäten Hälsa i skolan hade hälften av ungdomar som bor på anstalter bestraffats när någon annan hade brutit mot reglerna. En femtedel av ungdomarna har berättat att de har blivit utan mat som ett straff för något. 

Att arbetet på anstalter är krävande betonas i situationer där ungdomarnas beteende måste begränsas. Under rundabordssamtalet berättade en del av deltagarna att den nuvarande lagen inte ger dem tillräcklig behörighet i begränsningssituationer, medan en del betonade att man inte vet hur lagen ska tillämpas på rätt sätt. Personalens utmattning ökar risksituationer.

Deltagarna underströk betydelsen av tillräcklig personal och kompetens samt tilläggsutbildning som stärker kompetensen. Förebyggande och genomgång av risksituationer tillsammans med ungdomarna tar tid.

Finns det någon politisk vilja att förbättra barnskyddet?

För närvarande hotar barnskyddskrisen att bli på de enskilda arbetstagarnas ansvar. Under samtalet ställdes också frågan om huruvida det i Finland finns tillräcklig politisk vilja att förbättra barnskyddet. Den nationella styrningen och ledningen upplevs som svaga. 

"Som ett uttryck för den politiska viljan efterlyste deltagarna utökad nationell styrning och föreslog att en nationell arbetsgrupp skulle tillsättas för koordinering av förbättringar i barnskyddet", berättar överinspektör Katja Mettinen.

Barnombudsmannen betonar att barn som bor på anstalter har omhändertagits för att deras situation skulle förbättras. Detta är ett ansvar som måste bäras. Det är av största vikt att även se till att barnen får delta i behandlingen av de svåra frågor som hänför sig till barnskyddet – i synnerhet i anstalternas vardag.

 

Offentlig promemoria om rundabordssamtalet om framtida anstaltsvård inom barnskyddet 26.10.2020

 

Mer information: 

Elina Pekkarinen
Barnombudsmannen
Tfn. 0295 666 858

Katja Mettinen
Överinspektör vid barnombudsmannens byrå
Tfn. 0295 666 860