Hoppa till innehåll

Inbjudan till artikelförfattare till en bok om erfarenheter och rättigheter om barn med funktionshinder

 
Barnombudsmannen har till uppgift att utvärdera och främja genomförandet av barnets rättigheter i Finland. Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59 och 60/1991). I sin uppgift ska barnombudsmannen förmedla information som erhållits av barn och unga till beslutsfattare och förmedla information som gäller barn till barn, dem som arbetar med barn, myndigheter, beslutsfattare och den övriga befolkningen. För att fullfölja denna uppgift ger barnombudsmannen ut utredningar och undersökningar. 

År 2021 fokuserar barnombudsmannens verksamhet på likabehandling med perspektiv på barnets rättigheter. Barnombudsmannen kallar sakkunniga och forskare att delta i arbetet med att skriva en artikelsamling om detta ämne.


Varför skrivs denna bok?


Under 2011 publicerade barnombudsmannens byrå en bok där man kartlagde rättigheterna av barn med funktionshinder ur lagstiftningsperspektiv samt ur yrkespersoners och föräldrars perspektiv. Efter denna utredning är det mycket som har ändrats. Vad gäller mänskliga rättigheter skedde en betydande övergång när Finland ratificerade konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning år 2016.


Under våren 2020 genomförde barnombudsmannens byrå en enkät bland sakkunniga inom funktionshinderområdet. Syftet med enkäten var att kartlägga sakkunnigas tankar om de synvinklar som idag förknippas med rättigheterna av barn med funktionshinder. Vi fick sammanlagt 25 svar på enkäten som gav oss underlag även för vår publikation. Svaret gav starkt stöd till behovet av en publikation om rättigheterna av barn med funktionshinder och betonade särskilt behovet att få information om dessa barns egna synpunkter och erfarenheter samt om deras vardag. Man framförde önskemål om att publikationen skulle behandla t.ex. delaktigheten samt möjligheterna till utbildning och hobbyverksamhet för barn med funktionshinder. 


Rättigheterna av barn med funktionshinder har tidigare behandlats i olika publikationer, men omfattande information särskilt om dessa barns egna erfarenheter och tankar saknas. Syftet med den publikation som nu är under beredning är att på basis av barnens egna erfarenheter och tankar väcka debatt om hur rättigheterna för barn med funktionshinder tillgodoses i vårt samhälle och hur man skulle kunna främja dem ännu bättre än tidigare. 


För vem är boken avsedd?


Publikationen är allmänbegriplig och koncis och den är i framför allt avsedd för beslutsfattare och allmänheten. Vi hoppas att publikationen kan också utnyttjas av yrkespersoner och myndigheter som arbetar med barn, studerande och familjer samt personer med funktionshinder. 


Vilket slags texter vill vi ha?


Vi har fått förslag till verkets synvinkelartiklar av sakkunniga inom funktionshinderområdet. Nu efterlyser vi särskilt flera artiklar som baseras på forskning och behandlar ämnet ur perspektiv av olika vetenskapsgrenar. Vi välkomnar särskilt artiklar som förmedlar information om barn och ungas egna erfarenheter. Artiklarna ska bygga på en stark forskningsetik och ha ett klart och tydligt uttryck. Eftersom boken även är avsedd för allmänheten ber vi att skribenterna undviker ett strängt akademiskt sätt att uttrycka sig.


Vilka ändamål ska boken användas för? 


Barnombudsmannens uppgift är att påverka det samhälleliga beslutsfattandet i samarbete med olika aktörer. Genom barnombudsmannens intressentgrupper och kanaler för påverkan får boken stor spridning, också bland beslutsfattare. De texter som publiceras i boken kan väntas få ett betydande genomslag i samhället.


Detaljerade instruktioner


Ni kan skriva artiklar ensamma eller i grupp. Vi betalar ett litet arvode för artiklarna. Längden av de slutliga artiklar som baseras på forskning är 3 000–3 500 ord (cirka 10 sidor). Artiklarna uppfyller inte kriterierna för kollegialt utvärderade vetenskapliga artiklar, men de väntas vara sakkunniga och bygga på forskningsbaserad information.


Vänligen skicka in en sammanfattning på cirka en sida (max. 3 000 tecken) där du i stora drag beskriver ditt förslag till boken om rättigheterna av barn med funktionshinder. Skicka in sammanfattningen med den elektroniska blanketten senast 30.11.2020: https://link.webropolsurveys.com/S/8AF0B8CB55DF1803.  

Beslut om de artiklar som ska tas med i boken fattas utifrån sammanfattningarna, och artikelförfattarna informeras om valet senast 15.12.2020.

 

Preliminär tidtabell


Artikelförslag 30.11.2020
Artikelförfattarna utses 15.12.2020
Tid att skriva 15.12.2020–31.3.2021
De slutliga texterna ska vara färdiga senast 15.5.2021.
Boken ges ut i augusti 2021.

 

Mer information


Elina Pekkarinen
Barnombudsman 
[email protected] 
tfn 029 5666858