Hoppa till innehåll

Förra året innebar en utmaning för barnets rättigheter 

Barnombudsmannen överlämnar sin berättelse till statsrådet

 

Barnombudsmannen överlämnar 31.3.2021 en berättelse om det exceptionella året 2020 till riksdagen. I årsberättelsen publiceras barnombudsmannens ställningstaganden om barnens rätt att påverka samt om behovet att identifiera och förebygga våld mellan barn. I årsberättelsen bedöms tillgodoseendet av barnens rättigheter samt utvecklingen av barnens välfärd och levnadsförhållanden under 2020.

Covid-19-pandemikrisen har påverkat på flera olika sätt vardagen och välfärden samt tillgodoseendet av rättigheterna av alla barn, unga och familjer. De negativa effekterna av krisen berör särskilt de barn, unga och familjer som sedan tidigare redan har haft en svagare ställning. Pandemins konsekvenser har berört särskilt barn i mindre bemedlade familjer, barn med funktionshinder, barn som tillhör minoritetsgrupperna och barn som inte får tillräckligt med stöd hemifrån. 

– Coronapandemins påföljder gör bedömningen av beslutens konsekvenser för barn, unga och familjer i allt beslutsfattande väldigt tydligt, betonar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

 

Barnens rätt att påverka ska främjas

Under senare år har barnens påverkan blivit allt synligare. Barn och unga har till exempel deltagit i demonstrationer och utnyttjat de officiella kanalerna för påverkan. I synnerhet oron för jordklotets framtid har aktiverat barn och unga. De unga anser att man har försökt förhindra och försvåra deras försök att påverka.

Barnombudsmannen vill påminna om att barnens rätt att påverka ska tas på allvar. Barn har rätt att delta i samhällsdiskussionen även om svåra teman. Barnens delaktighet är en stark och övergripande princip i FN:s konvention om barnets rättigheter. I Finland finns det en stabil lagstiftningsmässig grund för barnens delaktighet, men man vet inte ännu hur delaktigheten ska förverkligas. De vuxnas kompetens i de olika sätten och metoderna för barnens delaktighet ska ökas. De vuxnas attityder om medveten uppskattning av barnens åsikter behöver ändras.

– För närvarande utgår förstärkandet av barnens påverkan i samhället främst från de vuxna och genom representativa strukturer som till exempel ungdomsråd. Barn ska ha rätt att berätta sina åsikter och påverka även i vardagen, påminner överinspektör Katja Mettinen vid barnombudsmannens byrå. 

Detta gäller såväl familjen, grannskapet, småbarnspedagogiken, skolan, fritidsintressen som kommunal- och rikspolitiken. Barn ska emellertid också ha rätt att inte använda sin deltaganderätt. Det är mycket viktigt att komma ihåg att chimäriskt hörande av barn inte räcker, utan barnens åsikter ska även utnyttjas i beslutsfattandet.

 

Våld mellan barn och unga identifieras inte – förebyggande förutsätter åtgärder från hela samhället

År 2020 kommer att gå till historien som ett år då den fleråriga positiva utvecklingen inom våldsbrott av unga tog slut. När våldsoffret är en tonåring är gärningsmannen oftast ett syskon, en kompis eller en pojk-/flickvän i ungefär samma ålder eller en annan bekant eller obekant person i samma ålder. Trots det är identifieringen och bekämpningen av våld som riktas mot barn av barn svag i vårt samhälle.

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller en förpliktelse att undanröja alla former av våld mot barn. 

– Det räcker inte att ingripa i våld, utan våld ska förebyggas och förhindras helt, påminner barnombudsmannen Elina Pekkarinen.  

– I Finland identifieras och förebyggs våld inom kamratförhållanden inte adekvat. Barn, unga och familjer ska tas med i arbetet för förebyggande av våld. Offer för våldsbrott och deras närstående behöver hjälp omedelbart och under en längre tid. För unga förbrytare ska man också skräddarsy åtgärder med hjälp av vilka de kommer bort från våldsamma förfaringssätt och samfund, konstaterar Pekkarinen.
 

Mer information

Elina Pekkarinen & Katja Mettinen (red.) I skuggan av pandemin mot jordklotets framtid: Barnombudsmannens årsberättelse 2020. Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:1.

Årsberättelsens publiceringstillfälle kan följas via fjärrförbindelse på onsdagen den 31 mars kl. 9.30–11.00. Deltagarlänk: https://kepit.tv/#/c/lapsiasiavaltuutettu/e/NILEH3T6TE