Tillgången till barnatillsyningsmannens tjänster måste säkras

Meddelande 23.9.2020. 

Coronapandemin kan försvåra umgänget mellan barn och föräldrar som lever åtskilda. Föräldrars tillspetsade vårdnads- och umgängestvister utgör en risk för barns välbefinnande. Samtidigt har köerna till barnatillsyningsmännens mottagning i vissa städer växt och väntetiden har blivit flera månader. Barnatillsyningsmännens tjänster bör emellertid motsvara det faktiska behovet. 

Över 15 000 barn går igenom föräldrarnas skilsmässa, och enligt olika bedömningar sluts varje år ca 30 000 avtal om frågor som berör vårdnaden av barn. Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt ändrades i början av det innevarande året. Att värna om de mänskliga relationer som är viktiga för barnet och att ta barnets önskemål och åsikt i beaktande är nu mer förpliktande än tidigare även i situationer där föräldrarna lever åtskilda. Lagen betonar även vikten av att komma överens. 

"Trots att ansvaret för barnets välbefinnande i första hand ligger hos föräldrarna, har samhället en skyldighet att ge stöd till föräldrar – även i konfliktsituationer och då man ska komma överens om frågor som berör barnet", påminner barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Coronapandemin har belastat barnfamiljer. Det har varit särskilt svårt i familjer där det har funnits spänningar mellan de vuxna redan innan undantagsförhållandena. Förra veckan rapporterade medierna om två fall där en förälder hade försökt hindra barnets umgänge med den andra föräldern med hänvisning till smittorisk. Domstolarna konstaterade i sina avgöranden att det inte fanns några godtagbara skäl för att hindra umgänget. Utgångspunkten är att barn har rätt att hålla kontakten med båda sina föräldrar även under undantagsförhållanden. 

Köer till barnatillsyningsmännens tjänster

Samtidigt som familjers behov av stöd i frågor som handlar om vårdnad av och umgänge med barn har ökat, har det blivit svårare att få tid hos barnatillsyningsmännen. Barnatillsyningsmännen arbetar under extremt utmanande förhållanden och hård press.

"Vid en rundringning till barnatillsyningsmännen i de största städerna kom det fram att i vissa städer var kötiden flera månader. Så lång väntetid är orimlig för familjerna", säger överinspektör Katja Mettinen på barnombudsmannens kontor. 

Kommunernas situation är för närvarande svår p.g.a. den ackumulerade vård- och omsorgsskulden samt ekonomiska problem. Stöd för familjer innebär emellertid även på kortare sikt en betydande besparing av de kostnader som uppstår för samhället. 

"Tillspetsade vårdnads- och umgängestvister avgörs i sista hand i domstolar där ärendena också har hopat sig nu p.g.a. coronasituationen. En rättegång är en tung och dyr process för alla parter, och även för samhället", konstaterar jurist Merike Helander på barnombudsmannens kontor. 

Stöd i rätt tid förebygger problem

Svåra vårdnads- och umgängesstrider belastar barn på flera olika sätt. Att vardagen är oförutsägbar kan medföra problem för barn i sin skolgång och sina fritidsintressen och göra det svårare för dem att följa vardagsrutinerna. När vuxna som är viktiga för barnet grälar, hamnar barnet i en problematisk ställning och barnets tilltro till vuxna får sig en törn. Extrema krissituationer kan leda till våld.  

"Vid utredningar av bakgrunden till dödligt våld inom familjen eller dödligt våld mot barn har svåra skilsmässor och konflikter mellan de vuxna ofta kommit fram som den gemensamma nämnaren", påminner Pekkarinen. 

Barn har rätt att upprätthålla nära relationer till de vuxna som är viktiga för dem. För eftervården av coronapandemin är det ytterst viktigt att familjer klarar av att ta hand om sina barn även i situationer där föräldrarna lever åtskilda. Barnatillsyningsmännens tjänster ska ses över i brådskande ordning så att de motsvarar det faktiska behovet.
 

Mer information

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen, tfn. 0295 666 858.