Arbete för barnens rättigheter

Barnombudsmannen säkerställer att barnens ställning och rättigheter beaktas i lagstiftningen och i de beslut som fattas i samhället. Ombudsmannen bedömer och främjar genomförandet av barnets rättigheter i Finland.

Barnombudsmannen lyfter fram barnens rättigheter i den samhälleliga diskussionen och beslutsfattningen. Barnombudsmannen bygger upp ett samhälle som är bra och rättvist för barnen tillsammans med andra aktörer. Arbetet bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter (FördrS 59–60/1991).

Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Administrativt arbetar ombudsmannen i anslutning till justitieministeriet. Vid barnombudsmannens byrå arbetar experter som främjar barnens rättigheter tillsammans med ombudsmannen.

I lagen åläggs barnombudsmannen följande uppgifter:

  • Bedöma hur barnens och de ungas rättigheter omsätts i praktiken.
  • Påverka beslutsfattarna med perspektiv på barnen.
  • Upprätthålla kontakter med barn och ungdomar och förmedla deras synpunkter till beslutsfattarna.
  • Förmedla information om barnfrågor till barn, till människor som arbetar med barn, till myndigheter och till allmänheten.
  • Utveckla samarbetet mellan aktörer som verkar inom barnpolitiken.
  • Främja genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen har till uppgift att främja genomförandet av barnets intressen och rättigheter på samhällsplanet. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn eller familjer och kan därför inte ta ställning till dem eller ändra på myndigheternas beslut. Utgående från enskilda fenomen kan barnombudsmannen ändå aktualisera ärenden som är viktiga med tanke på barnens rättigheter, så att de blir föremål för samhällelig diskussion och beslutsfattning, om de i annat fall riskerar att bli utan uppmärksamhet.  I Finland är det riksdagens justitieombudsman som övervakar genomförandet av barnets rättigheter. Justitieombudsmannen övervakar lagligheten av myndigheternas verksamhet i huvudsak genom att undersöka klagomål som lämnats till justitieombudsmannen. Barn och unga kan också lämna klagomål till justitieombudsmannen. Anvisningar för hur man gör ett klagomål finns här.

Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen bedömer projekt som är aktuella inom statsförvaltningen med perspektiv på barnets rättigheter och tar initiativ för att nödvändiga förändringar ska inledas.

Barnombudsmannen bygger upp kontakter mellan olika aktörer genom nätverksträffar, diskussioner och evenemang av olika slag. Samarbetspartner är bland annat myndigheter, kommuner, landskap, forskare, organisationer, religiösa samfund, företag och andra aktörer och sakkunniga inom barnpolitik.

Barnombudsmannen får stöd av en barnombudsmannadelegation. Till delegationen utses medlemmar från olika intressentgrupper.

En viktig utgångspunkt för barnombudsmannens arbete för att påverka är barnens upplevelser och åsikter, som barnombudsmannens byrå tar reda på till exempel med hjälp av unga rådgivare och barnbarometern.

Barnombudsmannen rapporterar årligen till statsrådet och med fyra års intervaller till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. I årsboken berättar barnombudsmannen om verksamheten vid barnombudsmannens byrå, genomförandet av barnets rättigheter och utvecklingen av barnens välbefinnande samt om brister som observerats i lagstiftningen. Barnombudsmannen rapporterar dessutom till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering.

Barnombudsmannen publicerar utredningar och ställningstaganden av olika slag. Barnombudsmannen besöker barn och unga och människor som arbetar med dem, och möter aktörer som är intresserade av att främja barnets rättigheter.

Läs barnombudsmannens strategi för åren 2019 – 2024 (pdf): LAPS kort strategi på Svenska 2019 – 2024.

Även strategin för barnombudsmannens internationella verksamhet för åren 2019–2024 är under arbete.

Läs mer i barnombudsmannens verksamhetsplan för år 2020 (pdf): LAPS toimintasuunnitelma 2020_SV.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.