Hoppa till innehåll

Barnombudsmannadelegationen diskuterade coronakrisens inverkan på barn 

Barnombudsmannadelegationen samlades för att diskutera de negativa konsekvenserna av corona på barn och unga. Kärnfrågan var hur man kan mildra de negativa konsekvenserna av corona på barnbefolkningen. Som negativa konsekvenser räknades bl.a. ökning av ojämlikhet, anhopning av problem samt minskat förtroende. Bedömning av konsekvenserna för barn, säkrade resurser och mångprofessionellt samarbete ansågs vara en lösning på problemen.

Barnombudsmannen arrangerade vårens möte på distans för barnombudsmannadelegationen på grund av undantagsförhållandena.  Olika förvaltningsområden, ministerier och forskningsinstanser samlades den 18 maj för att diskutera förändringar i anknytning till barns och ungas vardag, välfärd och rättigheter. Delegationen sammanställde risker och lösningar som olika institutioner har identifierat.

Barnombudsmannadelegationen är speciellt orolig för barn och unga i en sårbar ställning samt för barnfamiljer som behöver olika slags tjänster. Det finns inte tjänster tillgängliga som under normala förhållanden och å andra sidan vågar man kanske inte söka sig till dem på grund av rädsla för corona. Den försvagade ekonomiska situationen anses göra livet besvärligt för många barnfamiljer och samtidigt bedömer man att aktiverade drogproblem och psykiska problem orsakar bekymmer. På kort sikt lyfter permitteringarna upp olika risker i familjerna och minskningen eller bristen på sommarverksamhet för barn och unga orsakar oro.

“Polisens hemutryckningar har fått en betydande ökning genom coronasituationen och förhållanden som anknyter till dem återspeglas på olika sätt även på barnen. Det finns problem och dold brottslighet i hemmen, t.ex. famlije- och närståendevåld. Barn och unga som inte går att nå orsakar också oro. De har inte nödvändigtvis någon kontakt med vardagen och de befinner sig utom kontroll”, summerar polisinspektör Pekka Heikkinen från Polisstyrelsen.

Nytt och gammalt är en lösning

Trots att oförutsägbarheten i coronasituationen försvårar bedömningen av framtiden, identifierade delegationen många metoder för att tackla de nämnda problemen. Det ansågs vara nödvändigt att bedöma konsekvenserna för barn. Man efterlyste gränsöverskridande samarbete och innovationer i många inlägg. Hänvisning till tjänster samt tryggande och omformning av tjänster såg man som en metod för att stärka familjernas ställning och för att minska risken för utanförskap. Vid sidan av fungerande kommunikation och information ansåg man det vara viktigt att arbeta för positiva verkningar för barn, unga och familjer. Genom att inge hopp och en tro på framtiden kan man återställa bristande förtroende.

“Barnombudsmannadelegationen visade återigen vilken styrka och vishet det ligger i en sektorsövergripande dialog. Det finns mycket kunskap i Finland som måste tas i bruk till fullo för att främja barnets rättigheter när krisen drar ut på tiden”, konstaterar barnombudsman Elina Pekkarinen.

Ytterligare information:
Ordförande i Barnombudsmannadelegationen, barnombudsman Elina Pekkarinen, tfn 029 566 6858
Vice ordförande i Barnombudsmannadelegationen, specialforskare Terhi Tuukkanen, tfn 0295 666 851

Se också:
Barnombudsmannadelegationen som stöd för ombudsmannen
Barnombudsmannadelegationens medlemmar under verksamhetsperioden 1.12.2019–30.11.2024
Barnens framtid i centrum av barnpolitiken