Barnombudsmannadelegationens medlemmar 1.12.2019–30.11.2024 

Ordförande: barnombudsman Elina Pekkarinen
Vice ordförande: jurist Merike Helander, barnombudsmannens byrå
Sekreterare: överinspektör Katja Mettinen, barnombudsmannens byrå 

Medlem: direktör Elina Palola, social- och hälsovårdsministeriet
Suppleant: specialsakkunnig Jani Lehto, arbets- och näringsministeriet

Medlem: direktör Henni Axelin, undervisnings- och kulturministeriet
Suppleant: överarkitekt Antti Autio, miljöministeriet

Medlem: lagstiftningssekreterare Satu Sistonen, utrikesministeriet
Suppleant: polisinspektör Sami Ryhänen, inrikesministeriet

Medlem: konsultativ tjänsteman Markku Mölläri, finansministeriet
Suppleant: utvecklingschef Tiina Ristikari, Självständighetsjubileets barnstiftelse Itla

Medlem: lagstiftningsråd Outi Kemppainen, justitieministeriet
Suppleant: Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli, t.o.m. 19.8.2022

Medlem: undervisningsråd Kati Costiander, Utbildningsstyrelsen
Suppleant: direktör Anja Peltonen, Konkurrens- och konsumentverket, t.o.m. 30.6.2023

Medlem: ledande expert Päivi Lindberg, Institutet för hälsa och välfärd
Suppleant: kompetenscenterchef Heli Hänninen, Folkpensionsanstalten

Medlem: överdirektör Merja Ekqvist, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Suppleant: specialsakkunnig Saara Salomaa, Nationella audiovisuella institutet

Medlem: polisinspektör Pekka Heikkinen, Polisstyrelsen
Suppleant: direktör Olli Snellman, Migrationsverket

Medlem: direktör Harri Peltoniemi, Nationella centret för utbildningsutvärdering
Suppleant: forskningsprofessor Tuomas Kosonen, Statens ekonomiska forskningscentral

Medlem: verksamhetsledare Ulla Siimes, Centralförbundet för Barnskydd
Suppleant: styrelseledamot Sara Nyman, Finlands Ungdomssamarbete Allians r

Medlem: ledande sakkunnig Esa Iivonen, Mannerheims Barnskyddsförbund rf
Suppleant: doktorand Antti Malinen, Finländska sällskapet för barndomsforskning rf

Medlem: vice ordförande Henrik Gustafsson, Handikappforum rf
Suppleant: vice ordförande Sari Kurikka, Barnläkarföreningen i Finland rf

Medlem: chef Milla Aaltonen, Finlands UNICEF
Suppleant: utvecklingschef Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet

Permanenta sakkunnigmedlemmar:

Dessutom har barnombudsmannen bjudit in följande personer som permanenta sakkunnigmedlemmar till delegationen:

  • Företrädare för Riksdagens justitieombudsmans kansli, referendarieråd Kirsti Kurki-Suonio
  • Professor emeritus Jouni Välijärvi
  • Generalsekreterare för den nationella barnstrategin Johanna Laaja
  • Chef för verksamhetsavdelningen Fostran och familjefrågor vid kyrkostyrelsen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Jarmo Kokkonen

De permanenta sakkunniga och barnombudsmannens byrås personal har yttrande- och närvarorätt i delegationen.