Barnombudsmannadelegationens medlemmar 1.12.2019–30.11.2024 

 

 • Ordförande: Barnombudsman Elina Pekkarinen
  Vice ordförande: Jurist Merike Helander, barnombudsmannens byrå
  Sekreterare: Överinspektör Katja Mettinen, barnombudsmannens byrå 

 

 • Medlem: Direktör Anna Cantell-Forsbom, social- och hälsovårdsministeriet
  Suppleant: Specialsakkunnig Janne Savolainen, arbets- och näringsministeriet

 

 • Medlem: Direktör Henni Axelin, undervisnings- och kulturministeriet
  Suppleant: Överarkitekt Antti Autio, miljöministeriet

 

 • Medlem: Lagstiftningssekreterare Katja Kuuppelomäki, utrikesministeriet
  Suppleant: Polisinspektör Sami Ryhänen, inrikesministeriet

 

 • Medlem: Konsultativ tjänsteman Markku Mölläri, finansministeriet
  Suppleant: Utvecklingschef Tiina Ristikari, Självständighetsjubileets barnstiftelse ITLA

 

 • Medlem: Lagstiftningsråd Outi Kemppainen, justitieministeriet
  Suppleant: Programråd Sirpa Kekkonen, statsrådets kansli

 

 • Medlem: Undervisningsråd Kati Costiander, Utbildningsstyrelsen
  Suppleant: Direktör Anja Peltonen, Konkurrens- och konsumentverket

 

 • Medlem: Ledande expert Jukka Mäkelä, Institutet för hälsa och välfärd
  Suppleant: Chef för juridiska enheten Mia Helle, Folkpensionsanstalten

 

 • Medlem: Överdirektör Mikael Luukanen, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
  Suppleant: Specialsakkunnig Lauri Palsa, Nationella audiovisuella institutet

 

 • Medlem: Polisinspektör Pekka Heikkinen, Polisstyrelsen
  Suppleant: Direktör Tirsa Forssell, Migrationsverket

 

 • Medlem: Direktör Harri Peltoniemi, Nationella centret för utbildningsutvärdering
  Suppleant: Forskningsprofessor Kristiina Huttunen, Statens ekonomiska forskningscentral

 

 • Medlem: Verksamhetsledare Hanna Heinonen, Centralförbundet för Barnskydd
  Suppleant: Styrelseledamot Katri Malmi, Finlands Ungdomssamarbete Allians rf

 

 • Medlem: Ledande sakkunnig Esa Iivonen, Mannerheims Barnskyddsförbund rf
  Suppleant: Doktorand Antti Malinen, Finländska sällskapet för barndomsforskning rf

 

 • Medlem: Styrelsemedlem Elias Vartio, Handikappforum rf
  Suppleant: Sekreterare Peter Csonka, Barnläkarföreningen i Finland rf

 

 • Medlem: Chef Mirella Huttunen, Finlands UNICEF
  Suppleant: Utvecklingschef Jarkko Lahtinen, Kommunförbundet

 

Permanenta sakkunnigmedlemmar:

Dessutom har barnombudsmannen bjudit in följande personer som permanenta sakkunnigmedlemmar till delegationen:

 • Företrädare för Riksdagens justitieombudsmans kansli, referendarieråd Kirsti Kurki-Suonio
 • Professor emeritus Jouni Välijärvi
 • Generalsekreterare för den nationella barnstrategin, vicehäradshövding Johanna Laisaari 
 • Chef för verksamhetsavdelningen Fostran och familjefrågor vid kyrkostyrelsen i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Jarmo Kokkonen. 

De permanenta sakkunniga och barnombudsmannens byrås personal har yttrande- och närvarorätt i delegationen.