Hoppa till innehåll

“Den personliga integriteten för ett barn som begått brott måste respekteras”: barnombudsmannen föreslår ändringar i lagstiftningen och i Journalistreglerna

Barnombudsmannen föreslår att bestämmelserna angående offentlig rättegång ska ändras så att man kan föreskriva att en minderårigs identitet hålls hemlig. Sekretessen bör fortsätta även i vuxen ålder. Barnombudsmannen föreslår som en brådskande åtgärd att Journalistreglerna förbjuder avslöjande om minderårigas identitet i alla situationer där ett barn åtalas eller döms för brott.

Bakom förslaget finns den allmänna kommentaren av FN:s kommitté för barnets rättigheter

Kommittén för barnets rättigheter har publicerat en ny allmän kommentar som stöd för att klarlägga barnets rättigheter vid delaktighet i en brottsprocess. Kommittén konstaterar att barnets rätt till integritet ska respekteras i alla skeden av handläggningen. Kommittén föreslår att beslut som gäller barn ska vara anonyma och att uppgifter om barn som begått brott som minderårig inte ska publiceras i några offentliga register ens senare i vuxen ålder. Även lagring av uppgifter i andra register som möjligen kan inverka negativt på barnets liv bör undvikas. Kommitténs uppfattning är att brott som begåtts som barn inte bör publiceras under personens hela livstid. “Vår lagstiftning är för närvarande inte i linje med den allmänna kommentaren av FN:s kommitté för barnets rättigheter. Det är relativt lätt att reda ut minderåriga brottslingars identitet”, konstaterar barnombudsman Elina Pekkarinen.

Negativ publicitet kan försvåra barnets liv även i vuxen ålder

FN:s kommitté för barnets rättigheter motiverar rekommendationen om att inte publicera uppgifter samt att dess giltighetstid skulle fortsätta när barnet fyller 18 år med att publiciteten kan medföra stigmatisering. Detta har troligen en negativ inverkan på utbildning och på tillträdet till arbetsmarknaden, bostad och säkerhet. Stigmatiseringen kan utgöra ett hinder för barnet i anpassningen till samhället och i att tillägna sig en konstruktiv roll i det. “Undersökningar visar att stigma kan göra det svårt för människor att söka sig till vissa yrken och att rädslan för att bli avslöjad begränsar delaktigheten i samhället. Detta kan ha långtgående konsekvenser eftersom över 40 procent av alla män får en strafforder i ung ålder och över 10 procent får en dom för något brott”, påminner barnombudsman Pekkarinen.

Enligt FN:s kommitté för barnets rättigheter ska man därför säkerställa en allmän regel om livslång integritet vad gäller alla medier inklusive sociala medier.  Dessutom rekommenderar kommittén att samhället utvecklar lagstiftningen så att barnens brottsregister kan raderas automatiskt eller åtminstone snabbare än nu, när de fyller 18 år eller i undantagsfall efter ett individuellt övervägande.

Brådskande ändringar i Journalistreglerna

Eftersom ändringar i lagstiftningen sker långsamt föreslår barnombudsmannen brådskande ändringar i anvisningarna i Journalistreglerna som upprättats av Opinionsnämnden för massmedier. Enligt nuvarande anvisningar ska man vara extra försiktig med att avslöja identiteten hos en person som dömts för brott som minderårig, men anvisningarna förbjuder ändå inte avslöjandet av en minderårigs identitet. “De finländska medierna har tagit sitt ansvar i sin nyhetsrapportering om unga. Mediefältet är dock splittrat och publiciteten är mer oberäknelig än tidigare”, konstaterar Pekkarinen. 

Med beaktande av den allmänna kommentaren av FN:s kommitté för barnets rättigheter samt de föreslagna ändringarna i ländernas praxis, föreslår barnombudsmannen ett livslångt förbud i Journalistreglerna mot att avslöja identiteten hos personer som begått brott som minderårig. 

Jyväskylä 11.3.2020

Elina Pekkarinen
Barnombudsman

Mer information:

Barnombudsman Elina Pekkarinen, tfn 029 566 6858

http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2020/03/Aloite_Alaik%C3%A4isten-rikollisten-yksityisyys.pdf