Filmandet av våldsamt material ökar – barnombudsmannen föreslår skärpningar i strafflagen

Allt mer material där våld riktas mot barn sprids på webben med smarttelefoner och surfplattor. Innehav av sådant material är inte förbjudet, och enbart spridning av material som innehåller grovt våld är straffbart. Barnombudsmannen ber justitieministeriet bedöma straffbarheten av innehav av material där grovt våld riktas mot barn.

På webben sprids allt mer våldsamt bildmaterial där till och mer mycket allvarligt och grovt våld riktas mot barn. Att utsätta barn för våld samt att filma våldet och dela filmerna på webben är mycket skadligt för barn som blir offer för våldet.  Bilderna om våld är skadliga också för de barn som ser dylikt material.

”Gärningsmän är ofta vuxna, men även barn filmar våld som riktas mot andra barn. Enligt undersökningar använder barn och unga sociala medier för glorifiering och återgivande av våld samt uppvigling till våld”, berättar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Smarttelefoner gör det lätt att filma våldsgärningar. Videor sprids ofta till offentliga grupper på sociala medier även från privata meddelanden och privata grupper. På sociala medier kan materialet snabbt nå en stor publik, vilket barn kan uppleva som inspirerande. Bildmaterial som sprids brett är särskilt förödmjukande för offret. 

Barnombudsmannen betonar dock att minderåriga bör hållas undan straffrättssystemet och, om möjligt, alternativa metoder användas för att ingripa i brott.

Staten har en skyldighet att skydda barnet mot våld

Innehav av material som visar våld är inte förbjudet enligt strafflagen. Enbart spridning av material som innehåller grovt våld såsom avrättningar eller tortyr är straffbart. Material som visar våld mot barn uppkommer dock i situationer där barn faktiskt kan vara utsatta för allvarligt våld. 

”FN:s konvention om barnets rättigheter förpliktigar konventionsstaterna, inklusive Finland, väldigt starkt och omfattande att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda barn mot våld och utnyttjande. Våld kan äventyra barnets rätt till livet, överlevnad och utveckling”, påminner jurist Merike Helander

Yrkespersonerna har för närvarande inte tillräckliga laggrundade metoder att ingripa i bildmaterial som sprids på webben.

Straffbarhet är en stark signal 

Innehav av bild som på ett sexuellt sätt visar barn är straffbart enligt strafflagen med motiveringen att bilden kan ha tagits när barnet har utnyttjats sexuellt. Med samma motivering bör också bildmaterial som visar allvarligt våld mot barn kriminaliseras.

Såväl vuxna som barn får fel signaler om det är möjligt att inneha och sprida material som innehåller allvarligt våld mot barn utan att man riskerar straff. 

”Det kan sporra våld som sprids genom sociala medier och samtidigt lämnas barn som blivit offer för våld utan skydd”, konstaterar Pekkarinen. 

Barnombudsmannen ber justitieministeriet bedöma straffbarheten av innehav av material där grovt våld riktas mot barn och föreslår att frågan utreds så fort som möjligt.