Hur främjar man barnens trygga deltagande på webben?

 

Vid barnombudsmannadelegationens möte 1.2.2021 diskuterade olika ministerier, ämbetsverk, organisationer och forskningsaktörer möjligheterna och hoten av digitaliseringen ur ett perspektiv på barnets rättigheter. För delegationens debatt samlade man även in utredningar som innehåller barnens synpunkter om temat.

 

De vuxna är skyldiga att skydda barn mot skadligt innehåll och brott på webben. Relaterat till detta ämne hörde barnombudsmannadelegationen Polisstyrelsens överkonstapel Maria Rossis anförande om att skydda barn mot sexbrott i nätmiljöer samt Konkurrens- och konsumentverkets konsumentråd Anja Peltonens anförande om styrning av barnens konsumtionsbeteende med digitala lösningar. Barn kan komma åt skadligt innehåll i vilka nätmiljöer som helst. Det väsentliga är att barnen kan identifiera skadligt innehåll, vet vad de ska göra – till exempel stänga applikationen – och vågar berätta om sina erfarenheter för de vuxna.

 

Staten, teknologiföretag och organisationer främjar barnets rättigheter

Microsoft Finlands vd Jussi Tolvanen tog i sitt eget anförande upp tekniska möjligheter att utöka barn och ungas trygga deltagande i den digitala världen till exempel med hjälp av bild- och textidentifiering.

”Barnens trygga deltagande i teknologimiljöer kan förbättras på flera olika sätt genom samarbete mellan teknologiföretag, staten och organisationer”, betonade Tolvanen i sitt anförande. 

Enligt Tolvanen ska barnets rättigheter i den digitala världen säkerställas ur tre synvinklar. För det första är det skäl att säkerställa säkerheten, till exempel barnets personliga integritet, dataskydd och förebyggande av mobbning. För det andra ska alla barn ha jämlika möjligheter till tryggt nyttjande av teknologin. Och för det tredje är det viktigt att öka barnens teknologikompetens, kunskaper i cybersäkerhet och rätt förfaringssätt i nätmiljöer, till exempel att ta hänsyn till andra. 

 

Digitalisering ger möjligheter för barn och unga

Under barnombudsmannadelegationens diskussion kom det fram rikligt med olika möjligheter som digitalisering ger för främjande av barnets rättigheter. 

”Digitalisering kan medföra väsentligt förbättrad lärande, motivera, stödja kreativitet på ett omfattande sätt samt erbjuda lösningar till individuella behov. Digitalisering ger även en möjlighet att följa upp sitt eget lärande och att utnyttja data av sitt eget lärande. Rätt använt kan digitalisering erbjuda mer jämlika möjligheter till deltagning i utbildningar till exempel genom distansundervisning”, berättar undervisningsråd Kati Costiander från Utbildningsstyrelsen.

”Digitalisering ökar möjligheterna att ge en röst för alla barn och unga, med andra ord erbjuder digitaliseringen dem rikligt med olika kanaler, verktyg, arbetssätt och uttryckssätt att göra sina egna tankar synliga och till en del av den gemensamma existensen.” 

Ledamöterna i barnombudsmannadelegationen hade observerat att barn och unga ofta tycker att det är roligt och enkelt att delta i digitala tjänster samt att det ökar jämlik tillgänglighet oberoende av var man befinner sig. Digitala tjänster passar inte alla barn och unga, men de kan sänka tröskeln för att ta kontakt och hjälpa till att lösa olika problem. 

 

Anvisningar till konventionsländerna på kommande från FN:s kommitté för barnets rättigheter

FN:s kommitté för barnets rättigheter kommer inom kort att publicera sin allmänna kommentar om barnets rättigheter i digitala miljöer. Kommitténs allmänna kommentarer till konventionen om barnets rättigheter tolkar tillämpningen av konventionen inom olika teman. Den nya allmänna kommentaren om barnets rättigheter i digitala miljöer kommer att publiceras på barnombudsmannens webbplats under våren. Vi kommer att meddela om detta separat.