Barnens otrygghet har ökat – utvecklingen kan fortfarande vändas åt rätt håll

Barnombudsmannen kräver lösningar för krisen för barnens psykiska hälsa i sitt ställningstagande i barnombudsmannens årsberättelse. Psykisk hälsa är en mänsklig rättighet som är nödvändig för individens, samfundets och samhällets utveckling. Allvarliga problem kan förebyggas endast genom att stärka en god vardag.

De psykiska problemen bland barn belastar i synnerhet den psykiatriska sjukvården och barnskyddet.

– Det är uppenbart att krisen för barnens psykiska hälsa inte kan lösas enbart med satsningar på sistahandstjänsterna. Grunden för barnens välbefinnande läggs i vardagen, påpekar barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Vi måste se till att barnen har en balanserad och trygg vardag. Bra kost, motion och sömn utgör byggklossarna för psykisk hälsa. Barnen behöver få tid av de vuxna, jämnårigt sällskap, goda kamratförhållanden och meningsfull fritid. Vardagen i småbarnspedagogiken eller skolan får inte bli för målorienterad och hektisk.

– Vid behov ska barn och familjer kunna få stöd från de grundläggande tjänsterna, till exempel skol- och studerandehälsovården. Man ska också kunna få omedelbar tillgång till den specialiserade sjukvården, barnskyddet och missbruksvården när situationen kräver det, säger överinspektör Katja Mettinen vid barnombudsmannens byrå.

Vi har inte råd att förlora ett endaste barn

Publikationstillfället för barnombudsmannens årsberättelse 2022 anordnas med fjärranslutning på tisdagen 28.3.2023 kl. 10. Publikationstillfället är öppet för alla och tolkas till teckenspråk.

Temat för årsberättelsen är barnets rätt till trygghet som var det strategiska prioriterade området i barnombudsmannens verksamhet under 2022. Förra året var ett år av omvälvningar på många sätt. I samhällsdebatten har man talat om en trippelkris som syftar på covid-19-pandemin, klimatförändringen och Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

– Jag anser att oron för barn och ungas trygghet är motiverad. Situationen har snabbt förändrats till det sämre. Utvecklingen kan fortfarande vändas åt rätt håll, och ju fortare vi tar itu med situationen, desto lättare kan vi lyckas. Därför har jag så idogt efterlyst åtgärder som ökar barn och ungas trygghet, säger barnombudsmannen Pekkarinen.

Under publikationstillfället för årsberättelsen kommer aktuella teman som förknippas med trygghet att behandlas: barns synpunkter på trygghet, krisen för barnens psykiska hälsa, fattigdom i barnfamiljer och situationen för barn som flytt från Ukraina till Finland.

Mer information

Katja Mettinen & Elina Pekkarinen (red.) (2023). Barnets rätt till trygghet i trippelkrisens tid: Barnombudsmannens årsberättelse 2022. Barnombudsmannens byrås publikationer 2023:5.

Publikationstillfället för barnombudsmannens årsberättelse anordnas på tisdagen 28.3.2023 kl. 10.00–11.30 med distansanslutning. Deltagarlänk