Barnet har rätt till bästa möjliga hälsotillstånd

Barnombudsmannen sätter sig 2023 in i barnets rättigheter med beaktande av hälsa. Prioriteringen syns i barnombudsmannens påverkansarbete, publikationer och möten med barn. 

Barnombudsmannadelegationen sammanträdde 30.1.2023 för att diskutera hälsa och barnets rättigheter. Hälsa förutsätter ett övergripande tillstånd av välbefinnande. Vid barnombudsmannadelegationens sammanträde granskades hälsa nu i synnerhet ur perspektivet för den somatiska hälsan. I diskussionerna betonades dock att människans hälsa är en helhet, som påverkas av såväl den somatiska som den psykiska och sociala hälsan. 

Barns hälsa i Finland har i årtionden utvecklats i en positiv riktning, vilket är den övergripande folkhälsopolitikens förtjänst. Detta syns till exempel i form av minskad spädbarnsdödlighet och färre olyckor. God mat, motion och sömn stöder barnets hälsa.

– I dagsläget äventyras barns hälsa i synnerhet av psykiska problem, som blivit allt vanligare i en oerhörd utsträckning, samt problem med den sociala hälsan, såsom ett ökat antal omhändertaganden, och en kraftig ökning av orörlighet och övervikt bland barn, berättade Per Ashorn , professor vid Tammerfors universitet, för barnombudsmannadelegationen.

Ur perspektivet för hälsan är det viktigt att röra på sig och ha en aktiv fritid

Barns orörliga livsstil är i dagsläget ett av de största problemen i alla utvecklade länder. Orörlighet och att sitta mycket är skadligt för hälsan (se t.ex. God medicinsk praxis-rekommendationen Motion (patientversionen)).

– I internationell jämförelse har Finland en fördel i en friluftskultur och skolraster, men barnens vardag kan innehålla väldigt lite aktivitet under såväl skol-, studie- och småbarnspedagogikdagen som på fritiden. Detta syns på flera sätt i barnens ork samt fysiska och psykiska hälsa, och ger även upphov till oro för den framtida studie- och arbetsförmågan, berättar Minttu Korsberg, generalsekreterare vid statens idrottsråd.

Barnombudsmannadelegationen diskuterade hur man skulle kunna stöda en aktiv vardag för barn genom jämlika möjligheter till hobbyer, med hjälp av de nationella programarbetet och genom att i planeringen av bostadsområden beakta möjligheter att röra sig från en plats till en annan genom att promenera eller cykla.

Samarbetet kommuner och välfärdsområden emellan betonas

I främjandet av barns hälsa kommer samarbetet välfärdsområden och kommuner emellan att betonas. 

– Huvuddelen av det faktiska välfärdsarbetet utförs även i fortsättningen inom kommunen, åtgärdandet av de psykiska problemen överförs till välfärdsområdena. Utan ett sömlöst samarbete kan vi inte trygga barnets rätt att åtnjuta det bästa möjliga hälsotillståndet, säger barnombudsman Elina Pekkarinen.

I år intensifierar barnombudsmannens byrå samarbetet med myndigheter, yrkesutbildade och experter inom hälso- och sjukvård samt kommer att publicera en artikelserie om barnets rätt till hälsa som lyfter många olika synvinklar. Barnombudsmannen träffar barn och utreder hurdana faktorer som påverkar den upplevda hälsan bland barn och unga. Hälsa och välfärd har också utsetts till tema för Veckan för barnets rättigheter i november 2023.