Hoppa till innehåll

Rätten till integritet för interkönade barn ska tryggas

I Finland föds det årligen 250–850 barn som konstateras under sin barndomstid ha variationer i sina könskarakteristika. Barnombudsmannen, ISIO rf och Centralförbundet för Barnskydd rf är oroliga över interkönade barn vars rätt till integritet inte tillgodoses i Finland.

I Finland råder en kultur där till exempel olika kirurgiska ingrepp som inte är medicinskt motiverade utförs på interkönade barn, alltså barn med variationer i sina könskarakteristika. Variation i könskarakteristika betyder att barnets könsorgan, hormoner eller kromosomer inte motsvarar den typiska definitionen av en flickas eller en pojkes kropp. Intersexualism konstateras ofta antingen i den tidiga barndomen eller puberteten.

– I Finland strävar man efter att ”normalisera” variationer i könskarakteristika bland annat genom oåterkalleliga kirurgiska ingrepp och hormonbehandlingar även när det inte finns något hälsorelaterat skäl till det och utan barnets eget informerade samtycke. Det ser ut att ha blivit praxis att en dylik ”normalisering” motiveras med så kallade sociala skäl. Interkönade barn bemöts på väldigt olika sätt i de olika sjukvårdsdistrikten, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

– Interkönade barn har rätt till integritet, och deras självbestämmanderätt ska tryggas effektivt. Eftersom praxisen inom hälsovården inte helt ligger i linje med barnets grundläggande och mänskliga rättigheter, ska ställningen av interkönade barn tryggas tydligare i lagen, säger jurist Sonja Vahtera vid barnombudsmannens byrå.

Personens egen, informerade samtycke krävs för åtgärderna

Rätten till integritet garanteras alla barn i grundlagen. I regeringsprogrammet har man förbundit sig till att stärka intersexuella barns självbestämmanderätt och att slopa kosmetisk, icke-medicinsk könsorganskirurgi på små barn.

– Vi förväntade oss att man skulle ha ingripit kraftigare i interkönade barns ställning nu när reformen av lagstiftningen om fastställande av könstillhörighet är under beredning. Under åren har det getts rekommendationer om att slopa åtgärder som modifierar barns könskarakteristika, men de har inte lett till någon förändring. Därför ska man genom lag förbjuda sådana medicinska åtgärder som modifierar barns könskarakteristika som kan senareläggas tills barnet kan ge sitt eget informerade samtycke till åtgärden, förklarar ISIO rf:s ordförande Kaisli Syrjänen.

 

– Interkönade barn befinner sig i en särskilt sårbar ställning, och den finska staten har en skyldighet att identifiera barngrupper i sårbar ställning och garantera tillgodoseendet av deras rättigheter. För interkönade barn innebär detta till exempel att deras integritet och självbestämmanderätt stärks genom lagstiftning, betonar specialsakkunnig Jonna Lindqvist vid Centralförbundet för Barnskydd.

FN:s barnrättskommitté har systematiskt uppmanat staterna att trygga interkönade barns integritet och självbestämmanderätt. Styrmedel räcker inte ensamma till att trygga rättigheterna för interkönade barn.