Till­godoses barnets bästa vid be­handlingar utanför skol­medicinen?

Barnombuds­mannen anordnade ett rundabords­samtal om barnets rättigheter och behandlings­metoder och välfärds­tjänster utanför konventionell medicin. Samtalet är en del av barnombuds­mannens strategiska prioriterade område för år 2023, barnets rätt till hälsa. Temat är aktuellt, eftersom utredning av behovet av lag­stiftning om branschen är en del av regerings­programmet.

Det finns väldigt lite statistik och forsknings­data om behandlingar utanför skol­medicinen avsedda för barn. Syftet med rundabords­samtalet var att precisera lägesbilden och identifiera faktorer som kan stärka eller försvaga tillgodo­seendet av barnets rättigheter vid olika behandlingar och välfärds­tjänster. Det finns ett väldigt brett spektrum av olika behandlingar och tjänster. Inlednings­anföranden vid rundabords­samtalet hölls av akademi­forskare vid Tammerfors universitet Pia Vuolanto, ordförande i Central­förbundet för natur­medicin rf Marja Jokela och representanten för Barnläkar­föreningen i Finland Sauli Palmu.

Val av begrepp skapar före­ställningar och påverkar samtals­tonen

Den offentliga debatten om behandlingar som inte ingår i skol­medicinen är ofta tillspetsad. Begrepp som används om branschen, till exempel alternativa eller alternativ­medicinska behandlingar, är värdemässigt laddade och ofta avsiktligt framställda som motsatser till skol­medicinen. Det är svårt att utveckla neutrala begrepp när tjänste­utbudet är så varierande.

”Det är inte ändamåls­enligt att tala om de olika behandlingarna i samband med till exempel eventuella biverkningar. Läkarna bör undvika konflikter med föräldrarna, och det är viktigt att föräldrarna berättar om sina barns övriga behandlingar så att man kan bedöma till exempel de kumulativa effekterna”, underströk tillför­ordnad professor i pediatrik Sauli Palmu i sitt öppnings­anförande.

Enligt deltagarna i rundabords­samtalet kan till exempel en önskan att komplettera hälsovårds­tjänsterna, upplevda svårigheter att få tillgång till hälsovårds­tjänster, föräldrarnas egna erfaren­heter av olika behandlingar eller olika livsåskådnings­frågor vara bakom­liggande skäl till att man söker sig till vård utanför skol­medicinen.

Hurdana lagstiftnings­ändringar behövs i branschen?

Fältet och antalet tjänste­leverantörer i branschen är för när­varande diffusa.

”Det finns inget anmälnings- eller tillstånds­förfarande för verksamhet i branschen och inte heller några för­pliktelser vad gäller aktörernas yrkes­kompetens. Myndig­heterna och kunderna har därmed inte någon mer ingående kännedom om de tjänster som erbjuds eller om tjänste­leverantörerna, och tjänsterna är väldigt olika både till innehållet och effektiviteten samt riskerna. Tillsynen i branschen sker i efterhand, och den nuvarande regleringen är inte adekvat. Inom alla dessa tjänster har barn identifierats som en sårbar grupp”, säger över­inspektör Annina Nyholm vid Säkerhets- och kemikalie­verket.

Under barnombuds­mannens rundabords­samtal diskuterades också regerings­programmets skrivning om utredning av behovet av lag­stiftning. Barnens ställning skulle kunna beaktas bättre än hittills genom att utveckla lag­stiftningen.

”Regerings­programmets skrivning lämnar öppet huruvida man endast ämnar utreda tillsynen av branschen eller också behovet av reglering av till exempel utbildningskrav i branschen, registrering av yrkes­personer, yrkes­etiska anvisningar eller eventuell begränsning av tillhanda­hållande av tjänster, vilket skulle innebära att vissa behandlings­former inte får erbjudas till barn”, förtydligar jurist Merike Helander vid barnombuds­mannens byrå.

Barnombuds­mannen vill påminna om att barnets rättigheter ska främjas och barnets bästa prioriteras i all verksamhet.

Mer information

Barnombuds­mannens rundabords­samtal 10.10.2023: Barnets rättigheter och behandlings­metoder och välfärds­tjänster utanför konventionell medicin. Promemoria på webb­platsen (på finska)