Rättigheterna för barn som studerar till ett yrke försummas

Över 110 000 personer i Finland studerar till ett yrke. En stor del av dem är minderåriga. Man vet dock nästan ingenting om deras situation. Informationen om yrkesstuderande är så knapphändig att man inte kan bedöma tillgodoseendet av deras rättigheter, konstaterar barnombudsmannen.

Barnombudsmannadelegationen sammanträdde 6.5.2024 för att diskutera tillgodoseendet av rättigheterna för barn som studerar till ett yrke. Forskningshandledare Hannu Karhunen vid Forskning om arbete och ekonomi LABORE beskrev i sitt inledningsanförande det svaga kunskapsunderlaget om yrkesstudier.

I internationell jämförelse är Finlands utbildningssystem exceptionellt autonomt. Regionerna och utbildningsanordnarna har alltså mycket makt. Systemets svaghet ligger i att det är svårt att forma en helhetsbild av den nationella situationen. Det samlas in uppgifter från läroanstalterna även på regional nivå, men dessa uppgifter ger inte en rikstäckande helhetsbild.

– På riksnivån är de uppgifter vi har till vårt förfogande närmast summariska, till exempel vilka som utexamineras från läroanstalterna och vilka som får arbete efter sin examen. Dessutom genomförs kohortstudier och undersökningar som baseras på självbedömning. Dessa är dock inte särskilt trovärdiga vad gäller bedömning av tillgodoseendet av barnets rättigheter. Rikstäckande uppgifter saknas till exempel om stöd till de studerande, lärarnas behörighet, antalet speciallärare och studiehandledare, inlärning i arbetet eller hur resurserna egentligen riktas. Jag vill påstå att beslut om yrkesutbildning ofta fattas av regionpolitiska skäl, inte för de studerandes bästa, bedömer Karhunen.

Ingen vet hurdant stöd som ges till studerande

Yrkesstuderandes största anledningar till oro handlar om rädslan för att studierna kan bli avgiftsbelagda innan man har hunnit ta sin examen samt om stödet för lärande. Representanterna för studerande och lärare var enhälliga om detta.

– Antalet yrkesstuderande som behöver särskilt stöd har ökat kraftigt, men samtidigt har antalet läroanstalter med krävande särskilt stöd minskats. Man undrar hur alla kan ges möjligheter att studera och hur tillräckliga resurser kan tryggas. Välfärdsområdenas finansieringsunderskott reflekteras också i elevhälsans tjänster, säger Alliansen för Finlands studerande OSKU rf:s viceordförande Maria Boman.

– Yrkesutbildningens nuvarande finansiella mått riktas inte till läropliktiga och deras behov. Minderåriga ungdomar växer och utvecklas fortfarande. Jag anser att man bör prioritera barnets bästa när man planerar, anordnar och fattar beslut om utbildning för unga som inte fyllt 18 år. I slutändan bör det viktigaste vara att de studerande kan göra sitt bästa och uppnå sina mål. Stödet för lärande inom yrkesbildningen behöver reformeras så att arbetstid skulle kunna användas till att ge stöd till studerande i stället för att utföra administrativa uppgifter, berättar lektor Jaana Antila vid Ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajat ja asiantuntijat AO ry.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen anser att det är nödvändigt att få ordning på kunskapsunderlaget om yrkesutbildningen. 

– För närvarande har inte ens laglighetsövervakarna en tydlig helhetsbild av läget för barnets rättigheter vid yrkesstudier. Antalet klagomål från yrkesstuderande och deras föräldrar är lägre än klagomål som gäller andra läroanstalter, och regionförvaltningsverken har inte någon allmän behörighet att övervaka yrkesläroanstalter på samma sätt som de kan övervaka till exempel småbarnspedagogiken. Yrkesstuderande besvarar inte heller enkäter som till exempel Hälsa i skolan lika ofta som andra studerande. Enligt befintliga forskningsdata finns det skäl att vara orolig över välbefinnandet av yrkesstuderande, säger Pekkarinen.