Barnombudsmannen förslag till Petteri Orpos regeringsprogram 2023–2027

Barnets bästa i grundlagen

Beaktandet av barnets rättigheter ska tryggas på grundlagsnivån. Bestämmelsen stärker beaktandet av barnets bästa som det primära bedömningskriteriet i allt beslutsfattande och annan verksamhet som direkt eller indirekt berör barn. Bestämmelsen förpliktar lagberedare och beslutsfattare att bedöma konsekvenserna för barn. Bestämmelsen om barnets bästa som en grundläggande rättighet kan läggas till i grundlagen som en del av genomförandet av andra ändringsbehov i grundlagen. 

Stärk produktionen av information om barn och barnforskning

Främjande av barnens välfärd förutsätter tillräcklig och uppdaterad forskningsdata. Ställningen av multidisciplinär barnforskning ska stärkas vid forskningsinstitutionerna. Framtiden av indikatordata om barn ska tryggas.

Stärk barnens rätt till inflytande i frågor som berör dem

Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska stärkas. Barnets rätt till inflytande i sin egen hälsovård ska stärkas (bland annat interkönade barn, icke-medicinska omskärelser av småpojkar, överlåtelse av hälsouppgifter).  Barnets rätt att bestämma sitt eget juridiska kön ska tryggas.

Bättre utbildning från småbarnspedagogiken till högskolan

Lärande är en av de viktigaste av barnets rättigheter. Finland behöver välutbildade generationer till stöd av hållbar ekonomisk tillväxt. Krisen inom småbarnspedagogiken måste lösas. Inlärningsskillnaderna och -bristerna inom den grundläggande utbildningen måste avhjälpas. Inlärningsstödet på andra stadiet ska tryggas. Ett tillräckligt stort antal kompetenta yrkespersoner ska utbildas på högskolor till stöd av barnens uppväxt och utveckling. För att varje barns rätt till lärande tillgodoses fullt ut ska satsningar göras på utbildning.

Totalreformen av barnskyddslagen ska fortsätta

Det är nödvändigt att fortsätta med arbetet med totalreformen av barnskyddslagen. Barnskyddets förhållande till de övriga barn- och familjetjänsterna ska förtydligas vid reformen och de nuvarande förfaringssätten ska ändras radikalt. Barnskyddet ska respektera barnets rättigheter samtidigt som barn och familjer får hjälp.

Barnfattigdom ska bekämpas

Fattigdom har både kortvariga och långvariga negativa effekter på barnens välfärd och samhällets ekonomiska bärkraft. Under svåra tider ska man säkerställa att barnen och familjerna klarar sig ekonomiskt. Familjers mångfald och den ekonomiska situationen till exempel av barn som bor växelvist ska beaktas bättre i systemet för den sociala tryggheten. Konsekvenserna för barn ska kontinuerligt och forskningsbaserat bedömas vid reformen av den sociala tryggheten. Reformen av den sociala tryggheten ska ha bekämpning och utrotning av barnfattigdom som mål.

Barn ska skyddas mot våld

Våld som barn blir utsatta för eller gör sig skyldiga till har ökat. Man ska ingripa i våldet med effektiva medel. Program mot våld som berör barn ska fortsätta och finansieras. Kriminalisering av innehav och spridning av bildmaterial där allvarligt våld riktas mot barn ska främjas.

Missbrukar- och mentalvårdstjänster för minderåriga ska stärkas

Den negativa utvecklingen för psykiska problem och rusmedelsbruk bland barn ska brytas. Satsningar på barnens välbefinnande och hälsa ska göras i alla livs- och uppväxtmiljöer för barn. Tjänsterna på basnivån ska få en starkare roll i den psykiatriska vården för barn och unga. Specialiserad sjukvård och specialtjänster ska också tryggas för personer som behöver dem. Tillgång till vård som motsvarar behoven ska tryggas för barn och unga med missbruksproblem. Finlands alkohol- och drogpolitik ska vara ansvarsfull och systematiskt minska minderårigas rusmedelsbruk och de skador som den medför.

Ta kontroll över ungdomskriminaliteten och reformera påföljdssystemet för minderåriga gärningspersoner

Att barn gör sig skyldig till brott är en tragedi såväl för barnet självt och familjen som för hela samhället. Kriminalitet bland minderåriga ska förebyggas och man ska ingripa i den med effektiva medel. Uppsökande multiprofessionellt arbete ska utföras bland barn. Användningen av ungdomsstraff ska ökas. Ställningen för minderåriga häktade och dömda ska avgöras i enlighet med konventionen för barnets rättigheter. Det ska utredas huruvida anstalter som specialiserar sig på vård av minderåriga som uppvisar symptom genom att begå brott ska upprättas i Finland.

Rättigheterna för barn i sårbar ställning ska tryggas

Barnets rättigheter och välfärd kan äventyras på grund av att barnet tillhör en minoritet eller befinner sig annars i en sårbar ställning. Behoven av barn i sårbar ställning ska identifieras bättre och deras rättigheter tryggas.

Samiska och romska barn och ungas rättigheter ska tryggas

Färska utredningar visar att samiska och romska barn och ungas rätt till eget språk, egen kultur och välfärd inte förverkligas fullt ut. De rekommendationer som barnombudsmannen lyft fram i sina utredningar ska genomföras och sametingslagen ska reformeras.

Klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald ska stoppas

Hur varierande naturmiljöer påverkar barnens relation till naturen och deras välbefinnande ska beaktas. Barnens framtid ska tryggas genom att bekämpa förlusten av biologisk mångfald, utarmningen av jordmånen samt klimatförändringen. Barnen ska beaktas vid förebyggande av och beredskapen för miljökatastrofer.

 

Elina Pekkarinen, barnombudsmannen