Revideringen av sametings­lagen tryggar de medborgerliga rättigheterna för samiska barn

Barnombudsmannen anser att regeringens proposition om ändring av sametings­lagen är nödvändig för tryggandet av de samiska barnens rättigheter. I regeringens proposition har förpliktelserna enligt FN:s konvention om barnets rättigheter beaktats väl. Lagändringen påverkar de medborgerliga och politiska rättigheterna av samiska barn nu – och särskilt i framtiden.

FN:s barnrätts­kommitté och barnombudsmannen har sedan länge fäst uppmärksamhet vid samiska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter. Barnombudsmannen har nyligen publicerat en ny utredning om samiska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter. Utredningen visar att samernas rätt till de samiska språken och den samiska kulturen är viktig för barnen.

Vad revideringen av sametings­lagen betyder för barnen

Syftet med revideringen av sametings­lagen är att trygga och främja tillgodoseendet av samernas självbestämmande­rätt, att trygga samernas självstyre i förhållande till språk och kultur samt att förbättra sametingets verksamhets­betingelser. Trots att regeringens proposition (RP 274/2022 rd) berör minderåriga endast indirekt anser barnombudsmannen med beaktande av den kollektiva naturen av ursprungs­folkens rättigheter att det är behövligt att betona nödvändig­heten av sametings­lagens revidering också ur perspektivet för barnets rättigheter. 

Barnombudsmannen anser att de valda lösningarna i propositionen avspeglar skyldigheterna enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och särskilt dess artikel 30, enligt vilken barn som tillhör ett urfolk har rätt att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv och att använda sitt eget språk. 

Barnombudsmannen har under hela sin verksamhet haft regelbunden kontakt med samer och i synnerhet med samiska barn. Enligt barnombudsmannens nyligen publicerade, omfattande utredning behöver samiska barns samiska identitet stärkas. Samiska barn vill upprätthålla de samiska språken, den samiska kulturen och samernas traditionella näringar och därmed trygga ursprungs­folkets framtid.

– Upprätt­hållandet av den samiska identiteten överskuggas av behovet att dölja sin samiskhet eller behovet att låta bli att använda de samiska språken i situationer där man inte vet hur de andra förhåller sig till samiskhet och man är rädd för att bli förlöjligad, säger specialforskare Elina Weckström vid barnombudsmannens byrå.

De vuxna ska trygga de medborgerliga rättigheterna för samiska barn

Välfärden och rättigheterna är viktiga för samiska barn just nu, men det är viktigt att trygga tillgodoseendet av barnens individuella och kollektiva rättigheter även i framtiden. Staten har en skyldighet att trygga möjligheterna för de kommande generationerna av ursprungsfolket att njuta av sitt eget språk och sin egen kultur. 

– De samiska barnen har medborgerliga och politiska rättigheter som påverkar deras liv nu och i synnerhet i framtiden. De kan dock inte främja denna lag. Att trygga barnens rättigheter är de vuxnas uppgift, påminner barnombudsmannen Elina Pekkarinen

Barnombudsmannen understödjer regeringens proposition om ändring av sametings­lagen. Lagstiftningen har en stark grund i de mänskliga rättigheterna, vilken klargörs på ett omfattande sätt i regeringens proposition. Barnombudsmannen anser att propositionen är välmotiverad och nödvändig för tryggandet av de samiska barnens rättigheter.