Barnombudsmannen vädjar till parterna i strejken:
Barnens säkerhet får inte äventyras

Barnombudsmannen vädjar till parterna i strejken för att minimera konsekvenserna av strejken på barnens och barnfamiljernas välbefinnande. Strejkrätten är en viktig grundläggande rättighet. Ombudsmannen vill dock påminna om skyldigheterna i FN:s konvention om barnets rättigheter angående barnets bästa och att tillförsäkra barnet skydd och omvårdnad. Barnens säkerhet får inte äventyras.

I kommunbranschen pågår en stridsåtgärd som påverkar starkt barnens och barnfamiljernas vardag. Barnombudsmannen vill inte ändra strejkrätten och tar inte ställning till slutresultatet av förlikningsförslaget, men vädjar till parterna i strejken för att minimera de olägenheter som strejken orsakar barnen och barnfamiljerna.

Kommunbranschens pågående strejk påverkar i synnerhet barnen och barnfamiljerna. En betydande del av de anställda i kommunbranschen arbetar med barn i småbarnspedagogiken, socialvården, skolan och hälsovården, och deras arbete påverkar direkt barnens välbefinnande och säkerhet. Dessa tjänster är nödvändiga för barnens välbefinnande och tillgodoseendet av barnens rättigheter.

Den svåra coronatiden under de senaste två åren har synliggjort hur beroende barnen och barnfamiljerna är av kommunbranschens tjänster och hur viktiga de strukturer för offentliga tjänster som stödjer familjer är. ”Coronapandemin har drabbat barnfamiljer hårt och orsakat vårdskuld inom hälsovården och vårdnadsskuld inom socialvården. Vi ligger även efter i utbildningen”, konstaterar barnombudsmannen Elina Pekkarinen. ”Nu ställs det nya krav på de kommunala tjänsterna för att ordna vardagen och tillförsäkra välbefinnandet för de tusentals barn som anländer till Finland från Ukraina”, fortsätter hon.

En av de allmänna principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter är att barnets bästa ska beaktas vid samhällets alla åtgärder som rör barn. I sin allmänna kommentar som preciserar barnets bästa förväntar sig FN:s barnrättskommitté att principen om barnets bästa används som vägledning av alla som har hand om barn – alltså såväl representanter av offentliga institutioner och organisationer som medborgaraktörer. Enligt barnkonventionen ska konventionsstaterna tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd samt för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder.

”Det är viktigt att beakta barnets bästa även under en stridsåtgärd och sträva efter att tillgodose barnens rättigheter till skydd och omvårdnad. Barnens säkerhet får inte äventyras”, påminner Pekkarinen.

Barnombudsmannen Elina Pekkarinen vädjar till parterna i strejken för barnens skull och för att man snabbt skulle uppnå förlikning.