En visstidstjänst som specialforskare har utlysts i barnombudsmannens byrå

 

Barnombudsmannens byrå utlyser en visstidstjänst som specialforskare 17.1.2022 - 31.12.2022. Vid behov kan man komma överens om praxis för distansarbete. Orsaken till tidsbegränsningen är ett tidsbegränsat projekt.

 

Arbetsuppgifter

Barnombudsmannens uppgifter omfattar insamling av information om barnens välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter samt publicering av utredningar om detta tema. Barnombudsmannens byrå har publicerat en utredning om samiska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter år 2008 och en utredning om romska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter år 2009.

I den nationella barnstrategin är en av målsättningarna att samla aktuell information om samiska och romska barns välfärd och tillgodoseendet av deras rättigheter till stöd av beslutsfattandet. Utredningen ska genomföras tillsammans med intressentgrupper samt barn och unga. 

Specialforskaren ansvarar för genomförandet av projekthelheten inom den angivna tidtabellen samt i samarbete med forskningsassistenten planera, genomföra, rapportera och publicera utredningarna om dessa barngrupper. 

Utredningarnas resultat rapporteras i två sampublikationer av barnombudsmannens byrå och den nationella barnstrategin.

Utredningsprojekten är en del av genomförandeplanen för den nationella barnstrategin (punkt 5). 

 

Kvalifikationer

Vi förutsätter att en specialforskare har en högskoleexamen samt forskarutbildning, gärna doktorandutbildning.

Skötseln av uppgiften förutsätter

  • förtrogenhet med forskningsmetodologi och intervjuundersökningar med barn och unga
  • bevisat självständigt genomförande av ett forsknings- och/eller utredningsprojekt från planeringen till rapportering och publicering
  • erfarenhet av publiceringsprocessen för undersökningar eller utredningar
  • utmärkt skriftlig och muntlig uttrycksförmåga. 

Dessutom förutsätts specialforskaren inneha bred sakkunskap om barnets rättigheter, barnens ställning och levnadsförhållanden samt bra kännedom om administration, servicesystem och samhällspolitik. Bevisad forskning om minoriteter och förtrogenhet med samiska och/eller romska barns liv, språk och kultur betraktas som meriterande. 

Framgångsrik skötsel av uppgiften förutsätter ett analytiskt och självständigt grepp om arbetet, förmåga att hantera en snäv tidtabell samt stark interaktionsförmåga. Arbetet förutsätter resande.

 

Vi erbjuder

  • ett arbete med samhällelig betydelse
  • ett arbete i kärnan för främjandet av barnets rättigheter
  • en självständig och ansvarsfull uppgift inom främjandet av barnets rättigheter
  • en liten, engagerad och inspirerande arbetsgemenskap.

Lönesättningen fastställs enligt det preciserande tjänstekollektivavtalet för justitieministeriet och vissa ämbetsverk. Den uppgiftsrelaterade lönedelen i anställningen är 3 768,01 eller 4 003,80 euro per månad (kravnivå 17 eller 18). Dessutom betalas en lönedel som baserar sig på den personliga arbetsprestationen, högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.

 

Läs mer

Läs mer och sök platsen: valtiolle.fi.

Sökanden ombes bifoga en publikationsförteckning enligt Finlands Akademis anvisningar som en bilaga till sin ansökan.

Enligt den preliminära planen kommer intervjuerna att anordnas 17.12., 21.12. och 22.12.