Barnbarometern 2022: Barnens rädslor måste tas på allvar

Finländska barn i förskoleåldern är mest rädda för mörker, mardrömmar och naturfenomen, visar Barnbarometern 2022. Vuxna känner inte alltid igen eller förstår barns rädslor. Det finns en hel del enkla medel med vilka man kan öka barns trygghet. Dessa bör användas oftare i barns vardag.

Drygt 400 barn i förskoleåldern besvarade Barnbarometerns telefonintervjuer under våren 2022. Barn intervjuades om trygghet, vad som ökar och minskar deras trygghetskänsla, rädslor och hur det kändes att svara på frågorna. Största delen av barnen, 81 procent av respondenterna, är rädda ibland.

– Det som är positivt är att samhälleligt viktiga frågor som påverkar säkerheten och har synts mycket i nyheterna, såsom pandemin eller Rysslands anfallskrig mot Ukraina, inte figurerade bland förskolebarns rädslor. Förskolebarns känslor av otrygghet förknippades oftast med deras närmiljö, berättar specialforskare Terhi Tuukkanen vid barnombudsmannens byrå.

Endast 58 procent av förskolebarn som besvarat Barnbarometern kände sig alltid trygga på förskolan. Dessutom kände barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå sig otryggare på förskolan än barn till högutbildade föräldrar.

– Resultatet är oroande eftersom utgångspunkten måste vara att alla barn alltid kan känna sig trygga på förskolan. Det är viktigt att man inom förskoleundervisningen diskuterar trygghet och faktorer som främjar eller minskar trygghetskänslan med barn. Man kan också öva trygghetsfärdigheter, säger Tuukkanen.

Barn behöver mer ömhet i sin vardag

Trygghet för barn betyder att de han en trygg livsmiljö som också ur barns perspektiv känns trygg och där barn har närstående vuxna, ömhet och trevliga kompisar.

Enligt barnen är faktorer som ökar trygghetskänslan leksaker som ger trygghet (72 % av respondenterna), trygga platser (74 %) och trygga vuxna (92 %). En stor del av barnen berättade att om de känner sig rädda hjälper det när en närstående vuxen kramar eller smeker dem eller tar dem i sin famn. Enligt Barnbarometerns resultat känner barn sig trygga också med sina syskon och kompisar.

I Barnbarometerns resultat betonas betydelsen av närhet och ömhet som faktorer som ökar barns trygghetskänsla, särskilt när barn av någon anledning känner rädsla eller nervositet.

– Barnbarometerns resultat påminner oss om att man inte får veta barnens åsikter om man inte frågar barnen om dem. Det är viktigt att diskutera trygghet och rädslor med barnen, och barnens oro får inte ringaktas, betonar Tuukkanen.

Det är också viktigt att genomföra en bedömning av konsekvenserna för barn när det fattas beslut som direkt eller indirekt påverkar barnens liv, till exempel när boendemiljöer, gårdsområden av daghem och skolor, belysning, lekparker och andra rekreationsplatser planeras. Vid bedömning av konsekvenserna för barn ska man alltid också utreda barnens synpunkter.

Barnbarometern framför barnens egna synpunkter

Barnombudsmannens byrå genomför Barnbarometern vartannat år. Barnbarometern utreder 6–7-åriga barns synpunkter om frågor som förknippas med deras vardag. Temat för årets Barnbarometer är trygghet.

 

Mer information

Barnbarometern 2022 kommer att publiceras på måndagen 12.12.2022. Publikationstillfället anordnas med fjärranslutning kl. 10–11.30 på finska. Förhandsanmälan till evenemanget är inte nödvändig.

Tuukkanen, Terhi (red.) (2022). Barnbarometern 2022: ”Om jag har någon nära mig då är jag inte rädd” – barns åsikter om trygghet. Barnombudsmannens byrås publikationer 2022:9. Publikationen finns tillgänglig på finska med sammandrag på svenska, enare-, skolt- och nordsamiska samt engelska.