Digitaliseringen revolutionerar barndomen

Den digitala informations- och kommunikationsteknologin har utvecklats i rasande takt, och digitaliseringen påverkar barns liv på flera olika sätt. Barn har rätt att åtnjuta de möjligheter som digitaliseringen medför samt rätt att skyddas mot riskerna i den digitala miljön. 

- Digitaliseringen påverkar barns liv på flera olika sätt även om barnet självt inte ens använder teknologin. På grund av detta har FN:s kommitté för barnets rättigheter publicerat en allmän kommentar om barnets rättigheter som hänför sig till digitala miljöer. Denna allmänna kommentar är högaktuell och beaktar det i flera länder ökade behovet av distansundervisning, säger barnombudsmannen Elina Pekkarinen.

Med de allmänna kommentarerna styr FN:s kommitté för barnets rättigheter tolkningen och genomförandet av konventionen om barnets rättigheter. De allmänna kommentarerna är också ett bra verktyg som hjälper både stater och alla som arbetar med barn att uppfatta hur tillgodoseendet av barnets rättigheter kan främjas. Den allmänna kommentaren om barnets rättigheter som hänför sig till digitala miljöer har idag publicerats på finska på barnombudsmannens webbplats.

 

Kunskapen om digitala miljöer ska ökas

- I sin allmänna kommentar går barnrättskommittén väldigt mångsidigt igenom barnets rättigheter som hänför sig till digitala miljöer. Kommentaren innefattar också en beskrivning av de olika åtgärder som man bör vidta för att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses, säger advokat Merike Helander vid barnombudsmannens byrå. 

- Digitala miljöer har ursprungligen inte designats för barn, men de har en viktig roll i barnens liv. Därför måste vi försäkra oss om att barnets bästa är det primära bedömningskriteriet i alla åtgärder som hänför sig till digitala miljöer och att barnens egna åsikter beaktas vid dessa åtgärder. Varje människa under 18 år räknas som barn, preciserar Helander.

Digitala lösningar gör det möjligt att till exempel utreda och beakta barnens åsikter på ett nytt sätt. Upprättandet av denna allmänna kommentar har varit en noggrann process. Barnrättskommittén har bland annat intervjuat över 700 barn som lever under olika omständigheter på olika håll i världen. 

 

Balansgång mellan digitaliseringens fördelar och skydd mot riskerna

Den allmänna kommentaren understryker att staterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda barn från de risker i digitala miljöer som äventyrar barnens välfärd och utveckling. Sådana risker är till exempel våldsamt innehåll, hatretorik och trakasserier på webben, hasardspel, sexuellt utnyttjande samt uppmaning till livsfarliga gärningar. Digitala miljöer förknippas också med en risk för att barnets integritet äventyras, antingen på grund av barnets eget agerande eller också då man delar bilder eller andra uppgifter om barnet på webben.

Leverantörerna av digitala tjänster ska erbjuda tjänster som är lämpliga för barn i olika åldrar och olika utvecklingsstadier och beakta barnens åsikter vid utvecklingen av dessa tjänster. Digitala produkter och tjänster ska vara tillgängliga så att alla barn har lika möjligheter att använda dem. Dessutom ska man främja tekniska innovationer som tillgodoser behoven av barn som lever med olika funktionsnedsättningar. 

Barnrättskommittén vill öka uppfostrarnas medvetenhet om vikten av att respektera barnens ökande färdigheter, självständighet och integritet. Uppfostrare behöver ofta stöd för att utveckla sin egen teknologiska förståelse och kompetens som är nödvändiga för att kunna hjälpa barnen i digitala miljöer. Rådgivningen bör hjälpa uppfostrare att upprätthålla en balans mellan skydd för barn och barnens självständighet under utveckling.

 

Mer information 

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentar nr 25: Barnens rättigheter i digitala miljöer (på finska)

FN:s barnrättskommittés allmänna kommentarer 1-24 finns på svenska på den svenska barnombudsmannens webbplats