Barnets rätt till hälsa kräver åtgärder från besluts­fattarna

Barnombuds­mannen kommer att publicera artikel­samlingen Hälsa och barnets rättigheter 14.11.2023. I boken samlas för första gången ihop inlägg av sakkunniga på olika områden om hälsa och barnets rättigheter så att barnens egna synpunkter får särskilt mycket plats.

”De finländska barnens hälsa kan anses vara en framgångs­historia i synnerhet vad gäller det fysiska och det sociala välbefinnandet. Det långsiktiga arbetet tillsammans med uppbyggnaden av välfärds­staten har åstadkommit mirakel. Nuförtiden är Finland en av de länder som lyckats bäst med att rädda livet på nyfödda och spädbarn”, berättar barnombuds­mannen Elina Pekkarinen.

Skol­elevernas hälsovård har ordnats genom den lagstadgade skol­hälsovården, och dessutom erbjuder den finska skolan varje dag en varm, väl­komponerad måltid för eleverna, uppmanar eleverna att motionera och ger hälso­relaterad information. Man bör inte heller glömma skolans betydelse som ett centralt verksamhets­fält för barnens sociala välfärd. Därför är det ytterst viktigt att utrota mobbning och våld. Familje­bakgrunden och den livsstil som man lärt sig hemma har också stor betydelse för barnens hälsa.

Orsaker till barns hälso­problem är miljö­föroreningar, rusmedel, ohälsosamma livsmedel, övervikt och brist på motion. Psykiska problem hos barn, drog­relaterade dödsfall och själv­destruktivitet bland unga har vållat särskilt mycket oro och lidande. De svåraste hälso­problemen anhopas hos en liten andel av barnen.

Barn har rätt till fungerande hälsovårds­tjänster

Barn kan inte påverka den livsmiljö de föds i och hur de guidas att göra val som gagnar välbefinnandet och hälsan. Därför behöver vi ett väl­fungerande och säkert tjänste­system för hälso­vården. I praktiken finns det ännu mycket som ska utvecklas i detta system. Barn och vuxna berättar om brister bland annat i tillgången till tjänsterna och förfarings­sätten, såsom barn­vänlighet samt förtroende mellan barn och yrkes­personer. Barns hälsovård ska utvecklas med beaktande av deras särskilda behov.

Förebyggande tjänster skulle vara mest effektiva, förmånligast och mänskligt sett bäst, men de fungerar inte alltid så bra som de borde göra. Förebyggande tjänster bör ses som investeringar i hälso­främjande och förebyggande av allvarliga problem. Förebyggande tjänster behöver inte begränsas till hälso­tjänsterna, utan även skolan, grannskapen och hemmen bör vara delaktiga. Även samfund, sociala relationer och tillgången till korrekt hälso­relaterad information är viktiga.

Barnombuds­mannens artikel­samling behandlar barns syn på hälsa, främjandet av barnens hälsa samt special­frågor om barnens hälsa, vacciner och läkemedels­behandling. Artiklarna är skrivna av 42 sakkunniga på olika områden.

Publikations­tillfälle

Välkommen till publikations­tillfället av boken Hälsa och barnets rättigheter på tisdagen 14.11. kl. 10.00-11.30 genom fjärranslutning (på finska). Deltagarlänk

Mer information

Annaleena Aira, Merike Helander, Elina Pekkarinen & Terhi Tuukkanen (toim.) (2023). Terveys ja lapsen oikeudet (Hälsa och barnets rättigheter). Lapsiasia­valtuutetun toimiston julkaisuja 2023:7.

Meddelande 21.6.2023: "De vuxna borde lyssna mer på barnen", önskar barnen – Det är viktigt för barn som blivit sjuka att bli hörda