Lapsiasiavaltuutetun tiedotteet 2010

null Lausunto oikeusministeriölle yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta koskevasta mietinnöstä

Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle mietinnöstä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

Viite: VN/3528/2021

 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on arvioida ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991), joka on lailla voi­maan saatettu ihmisoikeussopimus. Sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsiasia­val­tuutettu arvioi mietintöä yleissopimuksen näkökulmasta.

Lausunto on annettu lausuntopalvelu.fi:ssä 18.5.2022.

Lausunto: Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle mietinnöstä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta (pdf)

 

Mietinnön keskeinen sisältö

Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi yhdenvertaisuuslakia niin, että yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnittelu ja yhdenvertaisuuden edistäminen laajennetaan kos­kemaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia.

Tämän lisäksi häirinnän määritelmää ehdotetaan muutettavaksi niin, että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään. Lisäksi häirintää koskevaan pykälään lisätään uusi momentti, jolla selkeyte­tään varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan ja koulutuksen järjestäjän vastuuta puuttua tiedossaan olevaan häirintään.

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi sääntelyä niin, että asia voidaan viedä käsiteltäväksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan ilman, että asi­assa on nimetty uhri.

Lisäksi ehdotetaan tarkennettavaksi kohtuullisia mukautuksia koske­vaa sääntelyä niin, että vammainen henkilö voi saada myös palvelun viranomaiselta kohtuul­lisena mukautuksena. Tämän lisäksi selkeytetään kohtuullisten mukautusten arviointia sen osalta, että kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa otetaan ensisijaisesti huomioon vammai­sen henkilön tarpeet.

 

Yhteenveto lapsiasiavaltuutetun kannanotoista

 • Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia.
 • Lapsiasiavaltuutetun tapaamat nuoret ovat korostaneet yhdenvertaisuuden ja moni­naisuuden systemaattista huomiointia jo varhaiskasvatuksessa. Nyt esitetyt muutok­set tukevat sen toteutumista.
 • Jatkovalmistelussa on syytä arvioida vielä kattavammin saavutettavuutta ja esteettö­myyttä koskevaa sääntelyä ja sääntelytarvetta.

 

Lapsiasiavaltuutetun kannanotot

Mietinnössä esitetyt muutokset lainsäädäntöön ovat linjassa YK:n lapsen oikeuksien yleis­sopimuksen kanssa ja erittäin kannatettavia. Ehdo­tetut muutokset ovat tervetulleita, sillä ne osaltaan ilmentävät sopimusvaltioiden velvolli­suutta valvoa ja torjua kaikenlaista ja missä tahansa tapahtuvaa syrjintää riippumatta siitä, esiintyykö sitä perheessä, yhteisössä, kou­lussa tai muussa laitoksessa.[1]

Lapsiasiavaltuutettu pitää erittäin myönteisenä, että mietin­nössä on viitattu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 3 ja 12 artikloihin sekä YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin nro 16, mutta toisaalta siinä olisi myös perusteltua tuoda laajemminkin esiin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen sisältöä ja velvoitteita syr­jintään liittyen. Mietinnössä ei esimerkiksi kertaakaan viitata YK:n lapsen oikeuksien yleisso­pimuksen 2 artiklaan, joka takaa syrjimättömyyden.

 

Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuussuunnittelu

Lapsiasiavaltuutettu kannattaa sitä, että velvollisuus yhdenvertaisuussuunnitelman tekemi­sestä ulotetaan selkeällä sääntelyllä koskemaan myös varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja pal­veluntuottajia toimipaikkakohtaisesti (ja että kunnan alueella toimiville perhepäivähoidon ja kunnallisen avoimen varhaiskasvatustoiminnan toimijoille laaditaan toimipaikkakohtaisen suunnitelman sijaan yhteistyössä näiden toimijoiden kanssa yhteiset yhdenvertaisuussuun­nitelmat).

Ehdotetut muutokset tukevat osaltaan yhdenvertaisuuden edistämistä varhaisesta lapsuu­desta asti. Lapsiasiavaltuutetun tapaamat nuoret ovat pohtineet, että mikäli moninaisuutta kunnioitettaisiin ja huomioitaisiin systemaattisesti jo varhaiskasvatuksesta lähtien, oppisivat lapset kunnioittamaan erilaisuutta paremmin ja tällä saattaisi olla ennaltaehkäisevää vaiku­tusta esimerkiksi kiusaamiseen.

Nyt käsillä olevassa esityksessä ehdotetaan lakiin edellytystä varata lapsille ja heidän huolta­jilleen mahdollisuus tulla kuulluiksi yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteistä (6 a §). Pe­rusteluissa todetaan, että ”lapset voidaan myös ottaa mukaan suunnitelman laatimiseen lasten ikä ja kehitys huomioon ottaen osana päiväkodin tai muun varhaiskasvatuksen toimintamuo­don toimintaa” (s. 36). Lapsiasiavaltuutettu pitää ehdotuksia lapsen kuulemiseen liittyen erit­täin kannatettavina.

YK:n lapsen oikeuksien komitea on painottanut lasten osallistumisen tärkeyttä syrjinnän vastaisissa toimissa ja todennut, että lasten osallistuminen on välttämä­töntä sosiaalisen ilmapiirin luomiseksi oppimisympäristöön ja että lasten näkemykset on erityisen tärkeää ottaa huomioon torjuttaessa syrjintää.[2]

Lapsiasiavaltuutetun tapaamisista lasten kanssa on käynyt ilmi, että aikuisten yhdenvertai­suus- ja moninaisuusosaamisen puute saattaa heijastua lasten arkeen hyvin ikävällä tavalla:

”Mulla on myös sellanen juttu että kerran ku mä olin pukuhuoneessa, ni yks tyyppi aikuisista [koulussa] sanoi et mä en sovi tyttöjen pukkariin, ja mä en pääse poikien pukkariin koska ei tiedetä mikä mä olen.” (lapsi lapsiasiavaltuutetun sateenkaare­vien lasten ja nuorten Nuoret neuvonantajat -tapaamisessa keväällä 2021)

”Muskarin opettaja sano että meillä on ohjeistus että henkilötunnuksesta näkee että onko tyttö vai poika. Ni sit ei oikein enää ollu hirveesti halua käydä siellä sen jälkeen sit.” (lapsi lapsiasiavaltuutetun sateenkaarevien lasten ja nuorten Nuoret neuvon­antajat -tapaamisessa keväällä 2021)

”No se on yks iso asia, että niinku ei aina ajateltais, että saamelaiset on pelkästään pohjoissaamenkielisiä, että on muitakin saamen kieliä, ja että niitä sitten huomioi­daan.” (lapsi lapsiasiavaltuutetun saamelaisten lasten Nuoret neuvonantajat -ta­paamisessa syksyllä 2021)

Lapsiasiavaltuutetun näkemyksen mukaan systemaattinen ja asianmukaisesti toteutettu yhden­vertaisuus­suunnittelu voi vaikuttaa myönteisellä tavalla moninaisuuden huomioimiseen.

 

Häirintä

Lapsiasiavaltuutettu pitää perusteltuna, että häirintää koskevaa säännöstä (yhdenvertai­suuslain 14 §) muutetaan vastaamaan lain aiempaa sanamuotoa siten, että häirintä voi koh­distua myös ihmisryhmään. Esitetyn perusteella lainsäädännössä tunnustettaisiin jat­kossa nykyistä selkeämmin myös ryhmään kohdistuva häirintä. Lapsiasiavaltuutettu pitää tätä erit­täin myönteisenä muutosehdotuksena.[3]

Lisäksi on kannatettavaa, että varhaiskasva­tuksen järjestäjän ja palveluntuottajan sekä koulutuksen järjestäjän velvollisuutta puuttua häirintä­tapauksiin selkiytetään. Etenkin nuorimpien lasten kannalta ehdotettu täsmennys on terve­tullut, sillä lasten voi olla vaikea tuoda kohtaamiaan epäkohtia itse esiin ja heidän oi­keuk­siensa toteutuminen usein riippuu muista ihmisistä.

 

Kohtuulliset mukautukset

Lapsiasiavaltuutettu kannattaa sitä, että velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin ulotetaan koskemaan myös viranomaisen antamia palveluja. Lasten oikeusturvassa korostuu ennakol­linen oikeusturva, ja lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että jatkovalmistelussa arvioidaan huolellisesti yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta valmistelevan työryhmän esitykseen jä­tetty eriävä mielipide (Kortteinen & Hiltunen).

YK:n lapsen oikeuksien komitea on todennut, että kaikissa uusissa julkisissa rakennuksissa tulisi olla kansainväliset vaatimukset täyttävät kulkuväylät vammaisille, ja jo olemassa olevissa julkisissa rakennuksissa (esim. kouluissa, ter­veyskeskuksissa ja sairaaloissa, valtion virastoissa sekä ostoskeskuksissa) tulisi tehdä tarvit­tavat muutostyöt, jotta ne olisivat mahdollisimman helppokulkuisia vammaisille.[4]

Lapsiasia­valtuutettu kannattaakin tiivistelmässä esitettyä ehdotusta, jonka mukaan saavutettavuutta ja esteettömyyttä koskevaa sääntelyä on syytä kehittää jatkossa.

 

 

Helsingissä 18.5.2022

Elina Pekkarinen, lapsiasiavaltuutettu

Sonja Vahtera, lakimies

 

[1] YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 7 (2005) lapsen oikeuksien täytäntöön­panosta varhaislapsuudessa (CRC/C/GC/7/Rev. 1), kohta 12.

[2] YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 12 (2009) lapsen oikeudesta tulla kuulluksi (CRC/C/GC/12), kohta 9.

[3] Myös YK:n lapsen oikeuksien komitea on korostanut ryhmään kohdistuvan syrjinnän muo­toja. Ks. esim. CRC/C/GC/7/Rev. 1, kohta 11.

[4] YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 9 (2006) vammaisten lasten oikeuk­sista (CRC/C/GC/9), kohta 40.

Tiedotteet vuonna 2011

 

 

 • 20.12.2011 Lapsiasianeuvottelukunta: Kuntauudistuksessa ennakoitava lapsivaikutuksia
   
 • 9.12.2011 Netistä tunnetukea yläkouluikäisille – viranomaistietoko vain aikuisille?
   
 • 8.12.2011 Ruotsi Suomea edellä kuritusväkivallan kitkemisessä
   
 • 29.11.2011 Lapsiasiavaltuutettu toivoo lisää voimavaroja kansalaisyhteydenottojen käsittelyyn
   
 • 25.11.2011 Uusia nuoria lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmään
   
 • 25.11.2011 Nuoret neuvonantajat pohtivat kuluttajavalistusta
   
 • 25.11.2011 Uusia nuoria lapsiasiavaltuutetun neuvonantajaryhmään
   
 • 17.11.2011 Lapsen oikeuksien päivän kannanotto rohkaisee parempaan arkeen
   
 • 17.11.2011 Lapset ja nuoret eivät aina tule kuulluksi ammattiauttajan vastaanotolla
   
 • 11.11.2011 Kasvata ilolla – kehu lapsi päivässä
   
 • 9.11.2011 Avoimet ovet lapsiasiavaltuutetun toimistossa 16.11.2011
   
 • 9.11.2011 Lapsen oikeudet osaksi vammaispolitiikkaa
   
 • 27.10.2011 Lapset ja nuoret ovat mukana lastensuojelun kehittämisessä Porin seudulla
   
 • 25.10.2011 Lapsipolitiikan koordinaatiota kehitettävä
   
 • 13.10.2011 Lapsen paras on aikuisen velvollisuus myös seurakunnassa
   
 • 5.10.2011 Nuoret tekivät käsikirjan huostaan otetuille
   
 • 29.9.2011 Lapsinäkökulma huomioon sairaaloiden suunnittelussa
   
 • 28.9.2011 Lapset osaavat arvioida terveydenhoidon laatua
   
 • 26.9.2011 Lapsiasiavaltuutettu tyytyväinen lapsinäkökulman vahvistumiseen vankeinhoidossa
   
 • 20.9.2011 Lapsinäkökulma vahvistuu vankeinhoidossa
   
 • 19.9.2011 Lapsiasiavaltuutettu hakee uusia nuoria neuvonantajaryhmäänsä
   
 • 13.9.2011 Huostaanotetut lapset ja nuoret pääsevät ääneen
   
 • 13.9.2011 Lasten ja nuorten kokemustieto hyötykäyttöön kunnissa
   
 • 12.9.2011 Monikielisyydessä on voimaa
   
 • 1.9.2011 Kuulovammainen lapsi haluaa saada tietoa ja tulla ymmärretyksi
   
 • 19.8.2011 Huomio kuulovammaisten ja viittomakielisten lasten oikeuksiin
   
 • 17.8.2011 "Ei tarvii esittää" - Koululaiset arvostavat oikeutta olla oma itsensä
   
 • 30.6.2011 Vapaudenriiston kohteeksi joutuneiden lasten oikeuksista on huolehdittava
   
 • 23.6.2011 Lapsiasiavaltuutettu ja järjestöt tyytyväisiä YK:n suosituksiin Suomelle
   
 • 21.6.2011 Lapsiasiavaltuutettu näkee hallitusohjelmassa paljon jatkuvuutta
   
 • 16.6.2011 Päättäjille käsikirja lapsiystävälliseen Suomeen
   
 • 16.6.2011 Yksin kasvamisen ja yksin kasvattamisen aika on ohi
   
 • 16.6.2011 Kasvatuksesta ei voi sanoutua irti
   
 • 10.6.2011 Kouluhyvinvointi ja lastensuojelun laatu YK-komitean huolena Genevessä
   
 • 10.6.2011 Pitääkö lapsen pärjätä yksin?
   
 • 7.6.2011 Huostaanotetut lapset ja nuoret pääsevät ääneen
   
 • 26.5.2011 Lapset ja nuoret tarvitsevat tietoa oikeuksistaan potilaana
   
 • 16.5.2011 Euroopan neuvosto selvittää sairaanhoidon lapsiystävällisyyttä
   
 • 11.5.2011 Lapset ja nuoret listasivat huolensa: Suvaitsemattomuus, aikuisuuden paine ja osallisuuden puute
   
 • 10.5.2011 YK-raportoija tapaa lapsia Jyväskylässä
   
 • 6.5.2011 Lapsen oikeuksista tietoa ja toimintaa päiväkoteihin
   
 • 7.4.2011 Päätösten vaikutukset lapsiin selvitettävä ennakkoon
   
 • 5.4.2011 Lapsen ihmissuhteille parempi tuki erotilanteissa ja lastensuojelussa
   
 • 4.4.2011 Johanna Kiili lapsiasiavaltuutetun toimistoon edistämään lasten ja nuorten osallistumista
   
 • 23.3.2011 Vankiperheiden lasten oikeuksista huolehdittava paremmin
   
 • 15.3.2011 Lapsiasia- ja vähemmistövaltuutettu suosittavat: Aikuisille paremmat valmiudet puuttua lasten ja nuorten kokemaan syrjintään
   
 • 28.2.2011 Yhteenveto lapsiasiavaltuutetun kyselystä Suomen Lasten Parlamentille
   
 • 11.2.2011 11.02.2011Lapsiasiavaltuutettu kieltäisi alkoholijuomien mielikuvamainonnan
   
 • 9.2.2011 YK-komitea kyseli oppilaiden hyvinvoinnista ja päihdeperheiden tuesta
   
 • 9.2.2011 Nuorten neuvonantajaryhmä suosittelee puolueille Lasten ja nuorten hallitusohjelmaa
   
 • 4.2.2011 Suorituspaineet ja yksinäisyys varjostavat lapsuutta ja nuoruutta
   
 • 2.2.2011 Lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin
   
 • 24.1.2011 Kirsi Pollari aloitti Anne Hujalan sijaisena lapsiasiavaltuutetun toimistossa